Nulltoleranse mot mobbing er lovfestet. Det betyr at skolene skal jobbe for at skolene blir et sted der elevene kan føle seg trygge, ha venner og lære uten å skulle være redd for å bli utsatt for krenkelser eller mobbing.

Opplæringsloven §9 A slår fast at det er elevenes subjektive opplevelser som skal stå i fokus – hver enkelt elev skal ha det bra. De voksne kan derfor ikke si at en elev ikke blir krenket eller mobbet hvis ungdommen selv gir uttrykk for at de blir det.

Å høre til

Å føle at man hører til er et grunnleggende behov og en menneskerett. Skolen er, ved siden av familien, den viktigste sosiale arenaen som ungdommer har i sin hverdag. Et godt skolemiljø er helt avgjørende for at ungdommer skal få lære og utvikle seg, både menneskelig og faglig, uavhengig av bakgrunn eller behov, slik de har rett på (barnekonvensjonen). 

Denne definisjonen av mobbing, som FUG anbefaler, viser hvorfor dette er så viktig for skolemiljøet:

Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning. 

 Lund, Helgeland, Kovac, 2017

Les mer om hva mobbing er

Alle må være med på å skape et inkluderende skolemiljø

For at skolemiljøet skal være inkluderende, må skolen vise at det er viktig at alle på skolen – både elever og ansatte – er enige om hva det betyr å være inkluderende, og hva man kan gjøre for å inkludere. 

Elevene og de ansatte, og foreldrene også, må være med på arbeidet med å skape et godt skolemiljø. Alle de voksne på skolen må vite hva de skal gjøre hvis de ser, mistenker eller får høre om at noen plager og mobber andre, eller at en elev ikke har det bra.

Ungdommer må lære hvordan de kan være inkluderende i det de foretar seg på skolen, hvordan de kan ta ansvar for at de rundt seg har det bra, hva de skal gjøre hvis de ser at noen blir utestengt, og hvordan de skal tørre å stille opp for andre eller seg selv.

Les om hvordan man kan skape et godt skolemiljø