God dialog mellom foreldrene og skolen betyr mye for hvordan ungdommene har det på skolen. Forskning viser at foreldrenes engasjement i sine barns (skole)hverdag er viktig for ungdommenes læring og trivsel, og det blir ikke mindre viktig selv om ungdommene nærmer seg å være voksne.

Et godt hjem–skole-samarbeid bidrar til 

Skolen plikter å sørge for et godt hjem-skole-samarbeid helt til foreldrene er 18 år, og skal invitere til og lære opp foreldrene i dette. Skolen skal legge til rette for god dialog med hjemmene i løpet av året og gjennom systematiske samtaler og skal skolen dele informasjon med foreldrene om ungdommenes skolehverdag.

Foreldrene på sin side har ansvar følge opp kontakten, gi skolen innspill og informasjon og delta i samarbeidet.

Når hjem-skole-samarbeidet er godt, er det lettere for skolen å legge til rette for læring og trivsel. Da vet også foreldrene hvordan de skal støtte sitt barn, og de får tillit til skolen.

Les artikkel i Hamar arbeiderblad om FAU på videregående skole

Hva sier loven?

Elevens skolehverdag er et felles ansvar for både skolen og hjemmene frem til barnet blir myndig når det fyller 18 år. Foreldrene har ansvar for at barnet stimuleres til utvikling og læring, og samfunnet forventer at foreldrene legger best mulig til rette for dette (barneloven).

Skolen skal hjelpe til gjennom å gi elevene faglig kunnskap og legge til rette for sosial læring og samhandling mellom barna og mellom elev og lærer (opplæringsloven og privatskoleloven § 1-1).

Les mer

Samarbeid på tre nivåer

  • Informasjon: Begge parter må gi informasjon til hverandre
  • Dialog: Det må være god kommunikasjon og reelle drøftinger om forhold av betydning
  • Medvirkning: Partene fatter felles beslutninger

Tillit og lav terskel

Et godt og jevnt samarbeid mellom skolen og foreldrene bidrar til et godt skolemiljø, og til at foreldrene får mer tillit til skolen. Åpenhet og god kommunikasjon gjør at skolen og foreldrene kan snakke om hendelser og finne løsninger sammen.

Et godt samarbeid mellom hjem og skole må være basert på tillit. Begge parter må være kjent med rollen sin og med forventningene til hverandre. Terskelen for å ta kontakt og stille spørsmål må være lav – begge veier. Bare på den måten kan man oppklare saker og løse problemer til beste for eleven.

Skolen er den profesjonelle parten og må legge til rette for et reelt og godt samarbeid med alle foreldrene. Skolen bør gjøre foreldrene bevisste på hvor viktige de er for sitt barn og for fellesskapet. Foreldrene må stille opp og trekke hverandre med – til beste for skolemiljøet og elevene.

Et systematisk og godt samarbeid mellom skolen og foresatte skjer gjennom 

  • jevnlig oppfølging av hver enkelt elev og kontakt med foresatte 
  • foreldresamtaler mellom kontaktlærer og foresatte og eleven
  • foreldremøter og sosiale arrangementer
  • i noen tilfeller gjennom foreldreåd, dersom skolen har dette

Les om hjem-skole-samarbeidet på videregående skole hos Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Foreldreengasjement og -samarbeid er rektors ansvar

Et godt og jevnt samarbeid mellom skolen og foreldrene bidrar til et godt skolemiljø, og gir foreldrene tillit til skolen. Åpenhet og god kommunikasjon gjør at skolen og foreldrene kan snakke om hendelser og finne løsninger sammen.

Rektor er en viktig rollemodell for de andre ansatte og kan gjøre skolemiljøet enda bedre ved å invitere foreldrene til å delta sammen med elever, lærere og andre ansatte i arbeidet med å legge grunnlaget for et godt skolemiljø, lage tiltak og aktiviteter.

Foreldre som opplever at sitt barn blir utsatt for mobbing og krenkelser, eller som bekymrer seg for at undervisningen ikke er godt tilrettelagt, har behov for at de ansatte møter dem på en god måte, lytter, undersøker og hjelper til med å sette inn tiltak.

Når rektor oppdager at læringsmiljøet ved deler av skolen ikke fungerer som det skal, at ansatte ikke har fulgt rutiner og ikke har opprettholdt aktivitetsplikten, eller at voksne krenker elever, er det viktig å gripe raskt inn og håndtere situasjonen.

Les mer om rektors ansvar for skolemiljøet