Svar:

I utgangspunktet skal all opplæring som gis i skolen tilpasses hvert enkelt barn - alle barn har rett på noe tilrettelegging. 

Hvis ditt barn ikke får godt nok utbytte av den vanlige undervisningen, kan hun ha krav på spesialundervisning (opplæringsloven § 5-1) og en individuell opplæringsplan (IOP).

Da skal eleven, etter at foreldrene har gitt samtykke til det, bli henvist til kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT). Hvis det blir gjort vedtak om å iverksette spesialundervisning, skal foreldrene samtykke til det også. 

Det er lurt å ikke vente til utviklingssamtale/konferansetime med å snakke med skolen om dette. Skriv en e-post, avtal et møte eller ta en telefon for å snakke om de utfordringene og behovene  ditt barn har, og foreslå gjerne løsninger.