Svar:

Elevene har rett til å delta i utviklingssamtalene fra de er 12 år gamle, jfr. forskrift til opplæringsloven § 20-3. Svært mange skoler gjennomfører utviklingssamtaler hvor elevene er tilstede tidligere enn fra de er 12 år. Eleven har en selvstendig rett til å uttale seg om alt som gjelder dem, og eleven kan derfor bestemme at hun ikke ønsker å delta i samtalen. Da kan heller ikke skolen pålegge eleven å delta.

Hvordan eleven opplever skolehverdagen er viktig, og det kan også være av betydning for dere foreldre å se hvordan relasjonen mellom eleven og læreren er. Vi oppfordrer elevene til delta i samtalen så langt det er mulig, men at skolen og dere i samarbeid legger til rette for at det skal oppleves trygt og nyttig for eleven å delta i samtalen om sin egen utvikling.

Det kan være lurt å snakke med kontaktlæreren om hvordan samtalen vil bli gjennomført, om han har noen punkter dere kan forberede dere på sammen hjemme.

Kanskje kan læreren også legge ekstra godt til rette for samtale med datteren deres, for eksempel å gjennomføre samtalen et annet sted enn på skolen hvis det er viktig for henne.

Les om barns rett til å bli hørt

Les om utviklingssamtaler