Selv om opplæringsloven (kapittel 11) er tydelig på at foreldrerådet skal velge representanter til FAU, Samarbeidsutvalg (SU)/Driftsstyre (DS) og Skolemiljøutvalget (SMU), sier loven ingenting om hvordan disse skal velges. 

Klasse-/foreldrekontakten er det viktigste bindeleddet mellom foreldrene i gruppen/klassen og FAU, og mellom foreldrene og skolen. Ofte er det foreldrene i en klasse/gruppe som velger én eller flere representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og/eller én eller flere klasse-/foreldrekontakter.

FAU bestemmer selv hvor mange foreldrerepresentanter fra hver klasse/gruppe eller trinn som skal sitte i FAU. Derfor kan det være litt forskjellig organisering av foreldresamarbeidet og FAU ved hver enkelt skole.

Les om klassekontaktens oppgaver

Les om å være representant i råd og utvalg

Slik jobber råd og utvalg