Samarbeidet mellom foreldrene er også viktig. Når foreldrene kjenner hverandre, er det lettere å snakke sammen om regler for barna. Og når barna vet at foreldrene snakker sammen, gjør det dem tryggere på hverandre. 

Foreldrene i en klasse/gruppe velger én eller flere foreldre-/klassekontakter og eventuelt foreldrerepresentanter som er kontaktledd mellom foreldrene i gruppen/klassen og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og mellom foreldrene og skolen. 

Hvilke oppgaver har klasse-/foreldrekontakten?

 • Ha god kontakt med foreldrene i klassen/gruppen, spørre om innspill og ivareta deres interesser i møtet med skolen
 • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren tidlig på skoleåret
 • Formidle foreldrenes innspill og synspunkter til kontaktlærer, FAU eller rektor
 • Snakke med kontaktlæreren om hva foreldrene synes det er viktig å få informasjon om
 • Snakke med kontaktlæreren om hvordan foreldrene kan støtte skolen
 • Ivareta elevenes og foreldrenes interesser når det oppstår saker som gjelder alle
 • Legge fram saker for foreldrene som FAU vil høre foreldrenes mening om (skriftlig, muntlig eller på foreldremøte)
 • Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt, og at de blir informert om oppgavene sine
 • Ta initiativ til sosiale arrangementer for foreldre og elever
 • Organisere foreldredeltakelsen i arrangementer, for eksempel 17. mai-feiringen på skolen
 • Sørge for at noen tar kontakt med nye foreldre, det vil si foreldre til elever som begynner i klassen midt i skoleåret. En hyggelig telefonsamtale eller et lite besøk kan få de nye foreldrene til å føle seg velkommen og bidra til at de får lyst til å komme på foreldremøter 
 • Be kontaktlæreren sende ut oppdaterte klasselister. Det er kontaktlærerens oppgave å informere foreldrekontakten om nye elever/foreldre

Valgt til klasse-/foreldrekontakt? Snakk med læreren!

Avtal et møte med kontaktlæreren så fort som mulig:

 • Spør om hva dere foreldre kan gjøre for å hjelpe til med barnas skolehverdag 
 • Fortell kontaktlæreren at du gjerne vil være med og planlegge foreldremøtene
 • Spør om hvilke forventninger kontaktlæreren og skolen har til klasse-/foreldrekontaktene
 • Avtal møter gjennom året, helst i forkant av foreldremøtene
 • Ta opp eventuelle saker som foreldrene er opptatt av
 • Spør om kontaktlæreren kan hjelpe til med å arrangere sosiale sammenkomster, og om hun vil eller kan være med

Kontaktlærer? Skap et godt samarbeid med klasse-/foreldrekontakten

 • Snakk om trivsel og hvordan dere kan samarbeide på foreldremøtene
 • Ta opp elevenes trivsel på utviklingssamtaler/konferansetimer og undersøk om noen trenger tolk, barnevakt eller annet for å komme på foreldremøtene
 • Hjelp klasse-/foreldrekontakten med å arrangere vennegrupper og sosiale tilstellinger for elevene og foreldrene
 • Inviter elevene til å si sin mening om skolehverdagen, og legg til rette for at elevrepresentantene i elevrådet får tid til å spørre medelevene sine om hva som er viktig for dem
 • Samarbeide med elevene om foreldremøtene. Erfaringer viser at når elever og foreldre er sammen om foreldremøter, så virker det positivt inn på miljøet i gruppen/klassen
 • Legg til rette for å etablere foreldrenettverk mellom foreldrene i klassen/gruppen

Les mer om kontaktlærerens rolle

Foreldremøtet – viktig for informasjon og samarbeid

Foreldremøtet er et viktig kontaktpunkt mellom skolen og foreldrene. Her gir skolen generell informasjon om rutiner, regler og ordensreglement, og kontaktlærerne kan snakke med alle foreldrene samtidig.

Foreldremøtene er også en arena der foreldrene kan bli litt bedre kjent med hverandre, avtale sosiale arrangementer, gi informasjon fra FAU og velge foreldre-/klassekontakter og FAU- representanter.

Les mer om foreldremøter

Hva sier loven?

Selv om opplæringsloven er tydelig på at Foreldrerådet skal velge representanter til FAU, Samarbeidsutvalg (SU)/Driftsstyre (DS) og Skolemiljøutvalget (SMU), sier loven ingenting om hvordan disse skal velges.

Les mer om dette