Hvem betaler?

Leirskoleturer eller klasseturer som skolen arrangerer skal være tilgjengelige for alle elever, også de som har funksjonsnedsettelser eller lære-/atferdsvansker.

Det er forskjell på om det er skolen eller en foreldregruppe som arrangerer en tur. På turer som skolen arrangerer, kan ikke kommunen eller skolen kreve at foreldrene skal dekke utgifter til transport. Foreldrene kan gi gaver eller delta på dugnad for å dekke inn kostnadene til leirskole som kommer alle elevene til gode. Det skal i så fall være helt frivillig.

Hvis du lurer på om turen vil bli tilpasset barnet ditt, kan du snakke med kontaktlærer og høre om det er rom for tilrettelegging.

Skolens ansvar

Klasseturer og leirskoler er en del av den vanlige undervisningen. Det betyr at skolen har det samme ansvaret for elevene som når elevene er på skolen. Skolen må derfor stille med nok personalressurser til at alle elevene kan være med.

Skolene skal kartlegge barrierer og finne ut hva som skal til for at alle elever skal kunne delta på leirskole og turer. Da er det viktig å samarbeide godt med foreldrene og informere dem i god tid før turen skal finne sted, om nødvendig på flere språk.

Les FUGs prinsippnotat om gratisprinsippet

Hva sier loven?

Kommunene kan bestemme at deler av tiden i grunnskolen skal brukes til leirskole (opplæringsloven § 2-3). Læreplanen i kroppsøving omhandler også ferdigheter som for eksempel det å ferdes trygt i, på og ved vann, noe som ofte er relevante på leirskole.

Leirskole innebærer at elevene reiser et sted og er borte i tre eller flere netter.

Hvem betaler? 

Kommunen eller skolen kan ikke kreve at foreldrene skal dekke utgifter til transport i skoletiden, uansett om det er snakk om leirskole, ekskursjoner eller andre turer som skolen gjennomfører som en del av opplæringen (opplæringsloven § 2-15). Foreldrene kan gi gaver eller stille opp på dugnad for å dekke inn kostnadene til leirskole. Alle bidrag skal gis frivillig og skal komme alle elevene til gode, uavhengig av foreldrenes inntekt og bidrag. 

Elevene har en lovfestet rett til et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen.

Turer som skolen arrangerer, skal være tilgjengelige for alle elever!

Turer og leirskoler i skolens regi skal være tilgjengelige for alle elever, og det er et mål at alle elever skal kunne delta – også elever med funksjonsnedsettelser, lærevansker eller spesielle behov (likestillings og diskrimineringsloven § 6 og 21).  

Tips til kontaktlærer og foreldre-/klassekontakt

God informasjon, god kommunikasjon med foreldrene i forkant og eventuelt tilrettelegging kan bidra til at alle elevene kan delta.

Før dere drar på leirskole/klassetur, kan det være behov for å forberede både elevene og foreldrene på det som skal skje. I tillegg til å gi skriftlig informasjon kan det være lurt å ha et foreldremøte for å gi informasjon og svare på spørsmål fra foreldrene.

Det kan også være lurt å ha elevmøter for å snakke om blant annet regler, oppførsel og sikkerhet på turen, og for å svare på spørsmål fra elevene.

Temaer:

  • Dugnad / innsamling av penger til leirskolen
  • Deltakelse i forberedelsene
  • Foreldremøter