Leirskoleturer eller klasseturer som skolen arrangerer skal være tilgjengelige for alle elever, også de som har funksjonsnedsettelser eller lære-/atferdsvansker (likestillings og diskrimineringsloven § 6 og 21), og uavhengig av foreldrenes inntekt og bidrag.

Hvem betaler?

Det er forskjell på om det er skolen eller en foreldregruppe som arrangerer en tur. På turer som skolen arrangerer, kan ikke fylkeskommunen eller skolen kreve at foreldrene skal dekke utgifter til transport, men maten kan de kreve at foreldrene dekker. Foreldrene kan gi gaver eller delta på dugnad for å dekke inn kostnadene til leirskole. Da skal det være frivillig og det som kommer inn skal komme alle elevene til gode. 

Hvis du eller ditt barn lurer på om turen vil bli tilpasset ham eller henne, kan du snakke med kontaktlærer og høre om det er rom for tilrettelegging.

Les mer om elevers rett til gratis turer hos Elevombudet

Skolens ansvar

Klasseturer og leirskoler er en del av den vanlige undervisningen (opplæringsloven kapittel 3). Det betyr at skolen har det samme ansvaret for elevene som når elevene er på skolen. Skolen må derfor stille med nok personalressurser til at alle elevene kan være med.

Skolene skal kartlegge barrierer og finne ut hva som skal til for at alle elever skal kunne delta på leirskole og turer. Da er det viktig å samarbeide godt med foreldrene og informere dem i god tid før turen skal finne sted, om nødvendig på flere språk.

Les FUGs prinsippnotat om gratisprinsippet

Informasjon og samtykke for elever under 18 år

I de tilfellene elevene er under 18 år, må foreldre/foresatte få skriftlig beskjed, eller det må innkalles til foreldremøte dersom omfang, økonomi og lignende skulle tilsi dette. For umyndige elever kreves foresattes godkjenning for reiser med overnatting.

Tips til kontaktlærer og elevrådet

God informasjon og kommunikasjon med foreldrene i forkant og eventuelt tilrettelegging kan bidra til at alle elevene kan delta.

Før dere drar på leirskole/klassetur, kan det være behov for å forberede både elevene og foreldrene på det som skal skje. I tillegg til å gi skriftlig informasjon kan det være lurt å ha et foreldremøte for å gi informasjon og svare på spørsmål fra foreldrene. For elever som er under 18 år, må foreldrene godta at elevene deltar på tur med overnatting.

Med elevrådet kan det være lurt å snakke om og arrangere elevmøter for å snakke om blant annet regler, oppførsel og sikkerhet på turen, og for å svare på spørsmål fra elevene.

Temaer:

  • Dugnad / innsamling av penger til leirskolen
  • Deltakelse i forberedelsene
  • Foreldremøter
  • Hvor skal man dra
  • Hvilke regler skal vi ha på turen?