Kontaktlæreren skal tilrettelegge undervisningen for hver enkelt elev, prøve å gjøre tilpasninger hvis det er behov for det, og skape et godt og trygt miljø i klassen/gruppen, forebygge mobbing og krenkelser og undersøke mistanker og situasjoner.

Kontaktlæreren skal kjenne godt til aktivitetsplikten følge med på barnas atferd og samspillet mellom dem og vite hva han skal gjøre hvis det oppstår konflikter og mobbing eller krenkelser.

Hvis du oppdager at ditt barn eller et annet barn blir utsatt for eller utsetter andre for mobbing på skolen, snakk med kontaktlæreren. Han må da varsle rektor, følge opp og sørge for at det blir satt i gang aktiviteter som gjør at situasjonen blir håndtert.

Les om hva aktivitetsplikten betyr i praksis

Lærere eller andre ansatte har ikke lov til å bruke fysisk makt eller tvang (opplæringsloven § 2-9 og § 3-7, straffeloven, barneloven og barnekonvensjonen). Les mer om ordensreglement

Hva gjør jeg hvis kontaktlæreren eller en annen voksen ved skolen krenker en elev?

Det er spesielt alvorlig hvis en voksen på skolen utsetter en elev for krenkelser, mobbing, vold, diskriminering eller trakassering.

Hvis du får mistanke om eller kjennskap til at en voksen på skolen utsetter en elev for krenkelser, skal rektor varsles med en gang. Disse sakene skal håndteres spesielt raskt, men det må også gjøres grundige undersøkelser. Rektor skal varsle kommunen.

Hvis det er noen i skoleledelsen som står bak krenkelsene, skal den som får mistanken, varsle direkte til kommunen.