Når elevene kjenner hverandre godt og har omsorg for hverandre, er det lettere å være greie med hverandre og vanskeligere å erte, mobbe og krenke. Læreren har et spesielt stort ansvar for å skape et godt skolemiljø. 

Hva sier loven om kontaktlærer?

Møt alle elevene med respekt

Læreren har ansvar for å møte og behandle alle elever med lik respekt, slik at alle elevene føler seg likt og inkludert. God klasseledelse der kontaktlæreren skaper et godt klassefellesskap, er viktig. Det er også lurt å være tilgjengelig for en prat i hverdagen.

Rollemodell

Læreren er en viktig rollemodell for elevene. Når læreren respekterer og inkluderer alle elevene, blir det lettere et positivt samspill elevene imellom.

Ta elevene med på råd

Elevene er de som vet best hvordan skolehverdagen ser ut og oppleves, og de har rett til å påvirke skolehverdagen sin, si sin mening og bli hørt (opplæringsloven og barnekonvensjonen). Læreren må sette av tid til å la elevene få snakke sammen, bli hørt og få være med på å forme klassemiljøet.

Les om elevenes rett til å bli hørt

Samarbeid med foreldrene

Læreren har ansvar for å ha et godt samarbeid med foreldrene. Dette er spesielt viktig når det gjelder skolemiljøet.

Når læreren samarbeider godt med foreldrene, lytter til dem, deltar på sosiale arrangementer og møter dem på en god måte, får foreldrene større tillit til og blir mer positive til skolen. Da kan de lettere bidra til et godt skolemiljø, følge opp eleven hjemme, og det blir lettere å ta opp vanskelige saker. 

Les om hvorfor samarbeid er viktig

Følg opp klassekontakten

Klassekontakten er kanskje den viktigste foreldrerepresentanten for skolen, for han representerer alle foreldrene i en klasse. 

Det er viktig at lærerne lytter til klassekontakten, har jevnlige møter og inviterer ham med i planlegging av foreldremøter.

Tips til å involvere klassekontakten

  • Inviter klassekontakten til faste møter høst og vår for å legge et godt grunnlag for resten av semesteret
  • Ta klassekontakten med i planleggingen av foreldremøtene, og avtal sammen at dere kan høre med de andre foreldrene om det er noe de vil ta opp
  • Klassekontakten kan også hjelpe til med å kartlegge ulike ting: hva synes foreldrene om leksene? Hvordan opplever de klassemiljøet? Hvorfor kommer de ikke på foreldremøtene? Hvordan kan foreldremøtene bli bedre? Hva ønsker de å høre om på foreldremøtene?
  • Oppfordre foreldrene til å snakke sammen seg i mellom, og forsøk å legge til rette for at de kan komme med innspill 
  • Et godt forhold til foreldrene gjør at barna får det bedre på skolen