Han har et spesielt ansvar for å sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen, og for at undervisningen og skolemiljøet er tilpasset behovene til hvert enkelt barn. 

Kontaktlæreren har ansvar for: 

 1. å skape et trygt og godt miljø i klassen/gruppen 
 2. å holde øye med klassemiljøet og atferden til hvert enkelt barn (aktivitetsplikten)
 3. å undersøke og håndtere daglige konflikter, krenkelser og mobbing blant barna i gruppen
 4. å ha et godt samarbeid med foreldrene til barna i klassen/gruppen

Hvis du som forelder oppdager at barnet ditt eller andres barn blir utsatt for eller utsetter andre for mobbing på skolen, er det viktig å snakke med kontaktlæreren. Kontaktlæreren må varsle rektor, følge opp barna og sørge for at det blir satt i verk tiltak, slik at aktivitetsplikten blir oppfylt. 

 

Hva er aktivitetsplikten?

Aktivitetsplikten betyr at alle ansatte på skolen skal følge med, gripe inn og varsle rektor hvis de har mistanke om, ser eller hører om at et barn ikke har det bra på skolen. De voksne skal følge godt med og aktivt observere hvordan elevene agerer hver for seg og seg imellom.

Skolen har et spesielt ansvar for å sørge for at de elevene som er litt ekstra sårbare, blir fulgt godt opp.  

Les om hva aktivitetsplikten betyr i praksis

Les mer om skolens rutiner hos Utdanningsdirektoratet

Forskning: Ingunn Eriksen, OsloMet: Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø

Et godt miljø forebygger mobbing

Å skape et godt og trygt læringsmiljø er det viktigste man kan gjøre for å forebygge mobbeatferd. Når elevene kjenner hverandre godt og har omsorg for hverandre, er det lettere å være greie med hverandre og vanskeligere å erte, mobbe og krenke. 

Læreren har et spesielt stort ansvar for å skape et godt skolemiljø, blant annet gjennom klasseledelse og ved å fremme gode verdier gjennom ord og handling. 

Les om klasseledelse hos Læringsmiljøsenteret og Utdanningsdirektoratet

Finn ressurser for å jobbe med et godt klassemiljø

I møte med hver enkelt elev

Å bli likt av læreren er viktig for barn. Når eleven føler seg inkludert og likt, gir bedre læring og mestringsfølelse og er viktig for den personlige og sosiale utviklingen. 

God klasseledelse der kontaktlæreren skaper et godt klassefellesskap, er viktig. Læreren må dessuten være tilgjengelig for en prat i hverdagen, og han må gjennomføre elevsamtalene som eleven har krav på.

Tips til kontaktlæreren: 

 • Husk å behandle alle elevene med like stor respekt. Bruk aktiviteter til å skape et godt klassemiljø
 • Bruk elevsamtalene til å snakke om hvordan elevene har det hjemme og på skolen. Lytt og observer – ikke vær redd for å spørre om vanskelige ting
 • Snakk med barnet om hva det mener kan være til hjelp, og finn løsninger sammen
 • Øv deg på samtalen med kolleger, og søk råd hos rektor, rådgiver/sosiallærer eller helsesøster

Hvis en elev forteller om situasjoner og hendelser som hun selv eller andre har opplevd, er det viktig at læreren lytter, tar eleven på alvor og setter i verk tiltak. Barna og deres foreldre skal involveres når man velger tiltak. 

Noen barn kan ha en hjemmesituasjon som gjør at de ikke vil fortelle foreldrene om hendelser eller situasjoner. For disse barna er læreren ekstra viktig. Læreren må ta seg god tid til å lytte og støtte barnet. Læreren må ha kunnskap om hvordan han skal håndtere dette. Han kan eventuelt snakke med rektor, sosiallærer/rådgiver eller helsesøster for å få råd.

Skolevegring

Når elever ikke vil gå på skolen, kalles det skolevegring. Skolevegring kan skape store problemer for barnet på lang sikt. Det kan være mange grunner til at barn vegrer seg mot å gå på skolen. Barn med skolevegring trenger ekstra nær og god kontakt med læreren. Tett oppfølging på skolen, godt samarbeid med foreldrene og gode tiltak er viktige for å hjelpe disse elevene. 

Les mer om skolevegring og hvordan man kan hjelpe elevene hos Læringsmiljøsenteret

Kontaktlærer er rollemodell for barna

Læreren er en viktig rollemodell for elevene. Når læreren respekterer og inkluderer alle elevene, blir det lettere et positivt samspill elevene imellom.

Elevene merker hvordan læreren forholder seg til forskjellige elever og bruker det som modell for hvordan de kan oppføre seg mot hverandre. Hvis læreren har en negativ, avvisende eller ignorerende væremåte mot en elev, kan det føre til at andre elever avviser denne eleven (Hughes, Cavell & Willson, 2001).

Uro i klassen

Selv om en lærer jobber for å skape et godt klassemiljø og har god klasseledelse, hender det at hun kommer skjevt ut med klassen og trenger hjelp. Det er flere måter å snu en urolig klassesituasjon på.

Les mer

La elevene være med å bestemme

Elevene er de som vet best hvordan skolehverdagen ser ut og oppleves, og de har rett til å påvirke skolehverdagen sin, si sin mening og bli hørt (opplæringsloven og barnekonvensjonen). 

Hver klasse/gruppe har en elevrådsrepresentant som representerer alle elevene i klassen. Elevrådsrepresentanten skal videreformidle medelevenes meninger og ønsker til kontaktlæreren og til skolen gjennom elevrådet. For å få til det, må elevene få tid av læreren til å snakke sammen.

Når elevene får si sin mening og blir hørt, opplever de reell medvirkning og tar større ansvar for å gjøre skolemiljøet best mulig. Det viktig at de voksne lytter til elevrepresentantene og inviterer dem til å si sin mening.

Tips til læreren 

 • Avtal faste møter med elevrådsrepresentanten
 • Sett av tid til å la elevene si sin mening om undervisningen og skolehverdagen i klassens time
 • Spør om klassen trenger å snakke sammen uten at du er der. De vil kanskje vegre seg mot å si sin mening om undervisningen fordi de er redde for å såre deg
 • Bruk for eksempel Redd Barnas Glødetermometer for å la elevene si hva de mener om undervisningen

Les om Elevmedvirkning hos Barneombudet

Samarbeid med foreldrene og gi dem informasjon

Kontaktlæreren har ansvar for å ha et godt samarbeid med foreldrene. Dette er spesielt viktig når det gjelder skolemiljøet.

Når læreren samarbeider godt med foreldrene, lytter til dem, deltar på sosiale arrangementer og møter dem på en god måte, får foreldrene større tillit til og blir mer positive til skolen. Da kan de lettere bidra til et godt skolemiljø, følge opp eleven hjemme, og det blir lettere å ta opp vanskelige saker. 

Selv om det er foreldrene som har hovedansvaret for oppdragelsen og opplæring av sine barn (barneloven), har skolen et ansvar for å hjelpe foreldrene med dette (opplæringsloven). Mange barn forteller ikke så mye om skolehverdagen til foreldrene, og de vil ofte ikke fortelleom mobbing til foreldrene fordi de føler skam og noen ganger skyld. Derfor er det viktig at skolen og foreldrene har et nært samarbeid og god kommunikasjon. 

Når noe skjer, vil foreldrene ha informasjon raskt, og dette har de også krav på

Les om hva man skal gjøre når skolemiljøet ikke er bra

Snakk med klassekontakten

Klassekontakten er kanskje den viktigste foreldrerepresentanten for skolen, for han representerer alle foreldrene i en klasse. Som klassekontakt kan du samarbeide med de andre foreldrene og læreren og ta med deg saker og synspunkter til læreren, skolen og FAU.

Det er viktig at lærerne lytter til klassekontakten. Både klassekontakten og læreren har taushetsplikt og kan snakke om hvordan foreldrene ser på skolehverdagen, hvordan de mener barna har det på skolen, og hvordan de kan hjelpe til med å skape et godt klassemiljø. 

Klassekontakten kan være med og arrangere foreldremøter og hjelpe både læreren og foreldrene. Det er naturlig at klassekontakten også har jevnlig kontakt med FAU, slik at saker som gjelder klasse og trinn kan bringes inn i FAU, Samarbeidsutvalget (SU) / driftsstyret(DS) eller Skolemiljøutvalget (SMU) om det er aktuelt. Hun kan også ta opp ting som gjelder klassen med skolens ledelse. 

Tips

 • Inviter klassekontakten til faste møter høst og vår for å legge et godt grunnlag for resten av semesteret
 • Ta klassekontakten med i planleggingen av foreldremøtene, og avtal sammen at dere kan høre med de andre foreldrene om det er noe de vil ta opp
 • Klassekontakten kan også hjelpe til med å kartlegge ulike ting: hva synes foreldrene om leksene, hvordan opplever de klassemiljøet, hvorfor kommer de ikke på foreldremøtene, hvordan kan foreldremøtene bli bedre, hva ønsker de å høre om på foreldremøtene
 • Oppfordre foreldrene til å snakke sammen seg i mellom, og forsøk å legge til rette for at de kan komme med innspill 

Foreldremøte

Foreldremøtet er, sammen med utviklingssamtalen/konferansetimen, det viktigste møtepunktet mellom skolen og foreldrene. 

Her kan skolen gi foreldrene nødvendig informasjon, men møtet kan også brukes til å diskutere ulike temaer. Foreldremøter med temaer som foreldrene opplever som nyttige, kan få flere foreldre til å komme på møtene. 

Inviter foreldrene til å være med på å planlegge foreldremøtene i god tid i forveien, og be klasse-/foreldrekontakten om råd som kan gjøre foreldremøtene nyttige for foreldrene.