Fritak fra undervisning

Elever kan ha rett til fritak fra deler av undervisningen på bakgrunn av religion eller livssyn (opplæringsloven § 2-3). Da må foreldrene gi skolen skriflig melding om fritak fra de delene av undervisningen som de ut fra egen religion eller livvsyn opplever som utøvelse av en annen religion eller livssyn, eller som de opplever som støtende eller krenkende. Foreldre trenger ikke å begrunne fritaket. 

Elever som tilhører et trossamfunn utenfor Den norske kirke, kan etter søknad ha rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet har helligdager. I disse tilfellene må foreldrene sørge for at elevene får nødvendig opplæring.