Melby ser veldig positivt på at FUG har gjennomført en undersøkelse om samarbeidet hjem-skole under hjemmeundervisningsperioden, og deler FUGs bekymring rundt variasjonen i kontakten med hjemmet. 

FUG pekte på at forskjellene i kontakt er både mellom kommuner og innad i kommunene, og mener at en veileder i krisetid kan hjelpe skoler med å ha rutiner de følger når de står i en vanskelig situasjon. 

- Kommuner og skoler som ikke har en god «rigg», må få gode støttesystemer for håndtering av krisesituasjoner og hjemmeskole, f.eks. i form av en veileder, påpekte Chramer. 

Ministeren sa at her trengs det mer kunnskap, og kommer til å følge opp behovet for en veileder for hjemmeskole med Kunnskapsdepartementet administrativt i et møte i neste uke.

Nettmøte med Melby
(Foto: FUG)

Ny opplæringslov

En viktig sak for FUG nå er å gi høringssvar på forslaget til ny opplæringslov, NOU 2019:23. Her mobiliserer nå mange FAUer og KFUer. 

Marius Chramer viste til hvorfor rådsorgan som FAU, SU og SMU, samt Elevråd, er viktige arenaer for demokrati og medvirkning i skolen - og derfor må beholdes i opplæringsloven.  

Melby ga ingen signaler på spørsmålene vi stilte, men sa at det blir mulighet for innspill på det helhetlige forslaget som vil bli lagt frem våren 2021 og som skal til behandling i Stortinget året etter. 

FUG gjentok også sitt ønske om en direkte kobling til FUG – FAU, og Melby svarte at de hittil ikke har funnet en god måte å regulere det på.  

Ny opplæringslov er ikke behandlet av regjeringen. Regjeringens forslag skal være klart våren 2021, med behandling i Stortinget året etter. I mellomtiden vil det komme nye høringsrunder

Tett på

Hun opplever at FUGs prioriterte saker er høyst aktuelle, og at flere av områdene også er prioritert, både i KD og Stortinget. 

Overgang mellom barnehage og skole i behandlingen av «Tett på» ble nevnt som eksempel. Melby sa hun syntes det var et nyttig møte, og var glad for disse møtene med FUG.

- Trygge foreldre gir trygge barn, minnet FUG-lederen og nestleder Marie Skinstad-Jansen om i møtet. De gav ros for stødig ledelse av sektoren under koronakrisen.