Det er forskjell på særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring.

Særskilt norskopplæring

Særskilt norskopplæring skal hjelpe barna til å kunne følge med på undervisningen på skolen og klare seg i samfunnet. Den kommer i gang enten ved at skolen anbefaler det, eller ved at foreldrene/eleven søker om det.

Før det blir bestemt om en elev har krav på særskilt norskopplæring, skal norskkunnskapene kartlegges. Det skal også vurderes underveis om eleven etter hvert har fått gode nok norskferdigheter til å følge den vanlige undervisningen. Elever har rett til særskilt norskopplæring inntil de kan følge undervisningen på skolen fullt ut på norsk (opplæringsloven § 3-12).

Les mer om hva skolen gjør for å finne ut om en elev har krav på særskilt norskopplæring.

Morsmålsopplæring

Morsmålsopplæring er opplæring i ens eget morsmål. Elever med et annet morsmål enn norsk eller samisk kan ha rett til opplæring i sitt eget språk, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Morsmålsopplæring gis for å hjelpe elevene til å kunne følge den vanlige undervisningen.

Utvikling av grunnleggende lese- og skriveferdigheter, ordforråd og begrepsforståelse på morsmålet hjelper elevene å beherske det norske språket blant annet fordi de vil kunne sammenligne norsk og sitt eget morsmål og lære av det. Les mer hos Utdanningsdirektoratet

Hvis morsmålsopplæringen ikke kan gis av lærerne eller andre ved skolen, skal fylkeskommunen så langt som mulig legge til rette for annen opplæring som er tilpasset elevene, enten én og én eller i grupper, klasser eller på en annen skole enn den eleven går på.

Hva sier loven?

Elever i grunnskolealder med et annet morsmål enn norsk kan ha rett til særskilt norskopplæring (opplæringsloven § 3-12). En minoritetsspråklig elev har rett til særskilt norskopplæring helt til han har gode nok ferdigheter i norsk til å følge den vanlige undervisningen. Hvis det er nødvendig, har eleven rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring i tillegg til særskilt norskopplæring. Undervisningen kan gis på en annen skole.

Når skolen, etter å ha kartlagt elevens norskferdigheter, bestemmer om eleven har eller ikke har, krav på særskilt språkopplæring, er dette et enkeltvedtak som kan klages på til Fylkesmannen.

Hvis morsmålsopplæringen og den tospråklige undervisningen ikke kan gis av lærerne eller annet pedagogisk personale ved skolen, skal Fylkeskommunen så langt som mulig legge til rette for annen opplæring tilpasset elevene.

Les om regelverket hos Utdanningsdirektoratet

Tips til kontaktlærer

  • Jobb ekstra med å etablere et godt og inkluderende læringsmiljø
  • Etabler god dialog med foreldrene. Spør om de trenger tolk for å delta på foreldremøter og/eller foreldresamtalen
  • Tilpass informasjonen på foreldremøtene slik at den blir lett å forstå for alle. Kanskje kan informasjonen skrives på engelsk også?
  • Oppmuntre foreldrene til å lage sosiale arrangementer for foreldre og elever sammen

Tips til foreldre

  • Hvis du mener barnet ditt har krav på særskilt språkopplæring, snakk med kontaktlærer eller rektor
  • Vær med på sosiale arrangementer
  • La barnet ditt delta i sosiale sammenhenger, slik at det blir godt kjent med de andre barna