Hvis barnet ditt kommer hjem og forteller at det blir mobbet, eller hvis du forstår at barnet ditt ikke har det bra på skolen, er det lett å bli fortvilet og usikker. Skal du la barnet være hjemme, eller skal du sende det på skolen? Skal du ta kontakt med de andre foreldrene eller kontaktlæreren? Og hva gjør du hvis du får høre at ditt eget barn mobber andre?

Mobbing og krenkelser kan skje på mange måter. Mobbingen kan være direkte og fysisk, men den kan også være verbal eller i form av utestengelse eller kroppsspråk. Retten til et godt skolemiljø gjelder på skolen, på hjemveien, på SFO og på leksehjelp, og den gjelder også på digitale medier (opplæringsloven § 9 A). 

Les Hva er mobbing? 

Les om hva du kan gjøre hvis ditt barn mobber andre og hos Utdanningsdirektoratet

Les om miljøet på SFO

Foreldre har behov for informasjon og kan hjelpe til

Skolen har informasjonsplikt. Det betyr at de skal informere foreldrene blant annet om forhold som kan skade barna deres. 

Mange foreldre synes at de ikke får informasjon raskt nok når barnet deres er blitt utsatt for mobbing eller har mobbet andre. Det kan være vanskelig for lærerne å oppfatte hva som har skjedd i en enkelt situasjon, og elevene har kanskje forskjellige versjoner av hva som har skjedd. Likevel kan det være lurt å involvere foreldrene i saken, slik at de kan hjelpe barnet og læreren/skolen. 

Les mer om foreldrenes krav på informasjon

Hva skal jeg gjøre?

Aktivitetsplikten sier at alle ved skolen har plikt til å gripe inn hvis de observerer en situasjon, for eksempel en slåsskamp, utfrysning, verbal krenking eller andre typer trakassering eller krenking. Lærere eller andre ansatte kan ikke bruke fysisk makt eller tvang (opplæringsloven § 2-9 og § 3-7, straffeloven, barneloven og barnekonvensjonen).

Hvis du får vite at barnet ditt blir mobbet eller krenket, skal du si fra til kontaktlæreren eller en annen voksen på skolen, for eksempel rådgiver/sosiallærer eller helsesøster.

Skolen skal ha klare rutinerfor hva som skal skje hvis en lærer får mistanke om eller får vite at en elev ikke har det bra, uansett om det gjelder mobbing og krenkelser eller andre ting og skal starte å undersøke saken innen fem dager. Hvis du ikke hører noe, skal du kontakte rektor. 

Det er barnets egne opplevelsersom skal følges opp, og en voksen kan derfor ikke avvise at et barn føler seg krenket eller mobbet hvis barnet sier eller gir uttrykk for det.

  • Når du melder fra til læreren skal du oppleve at du blir lyttet til og du kan forvente at læreren tar kontakt tilbake 
  • Læreren skal melde fra til rektor, og starte med å undersøke saken 
  • Ditt barn og de andre barna som er involvert skal få muligheten til å forklare hvordan de opplever situasjonen
  • Deretter skal det lages en aktivitetsplan
  • Elevene har rett til å bli hørt, og foreldrene og elevene har sammen rett til å få være med på å utforme tiltak som kan hjelpe
  • Etter en stund skal aktivitetsplanen evalueres for å bestemme om tiltakene har virket eller ikke

Les om hvordan aktivitetsplikten virker i praksis

Når og hvordan skal jeg klage til Fylkesmannen?

Du kan klage til Fylkesmannen:

  • Hvis det er gått fem dager fra dere meldte fra til rektor om at barnet deres blir mobbet eller krenket på skolen, etter først å ha meldt fra til læreren
  • Hvis dere har meldt fra til rektor at aktivitetsplanen som er laget rundt deres barn ikke gjør situasjonen bedre, og det er gått fem dager
  • Det er bare enkeltelever eller foreldre til eleven selv som kan klage til Fylkesmannen

Les om Fylkesmannens ansvar og finn klageskjema