Selv om barn har rett til å gå på næskolen, kan de foresatte likevel søke om at barnet skal tas inn på en annen skole enn nærskolen.

Alle barn har også rett til å høre til et sted og til å føle seg som en del av en klasse eller gruppe. 

Les om hvorfor tilhørighet er viktig for barn

Hva sier loven?

Barn har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til. (opplæringsloven § 8-1).

Det er kommunen som bestemmer hvilken skole barn skal tilhøre, gjerne basert på bostedsadressen som er registrert i folkeregisteret. To kommuner kan gjøre en skriftlig avtale seg i mellom om hvilken skole barna skal gå på. 

Det er ikke søskenprioritet i skolen. Dette mener FUG er uheldig, som vi beskriver i vårt prinsippnotat.

Kan elever flyttes på?

I helt spesielle tilfeller kan en elev flyttes på dersom hensynet til de andre elevene tilsier det og mange andre tiltak har vært prøvd ut. Elever som har en problematisk atferd, har også rett til å ha det trygt og godt på skolen og skal følges godt opp.

Før et slikt vedtak blir fattet, skal skolen ha prøvd mange andre tiltak. Hvis en elev skal flyttes på, må kommunen sørge for at eleven ikke trenger å flytte hjemmefra eller får uforsvarlig lang skolevei.