Hun la vekt på at en forutsetning for at skolen skal lykkes i sitt krevende oppdrag, er at foreldrene involveres sterkere. - FUG ønsker at skolen involverer foreldrene sterkere, i tråd med lov og forskrift. Da trengs det mer kunnskap og forskning, understreket Refsland.

FUG støtter mange av de foreslåtte tiltakene fra representantene Audun Lysbakken og Mona Fagerås (begge SV) for en nasjonal lærersatsing.

- At 1,5 millioner skoletimer blir undervist av personer uten lærerutdanning er ikke godt nok. FUG er bekymret for at det er store forskjeller avhengig av hvor man bor, særlig bekymring er det knyttet til Nord-Norge, sa Refsland.

- Kunnskap er vår viktigste ressurs og barna vår framtid. Vi har ikke råd til å gamble med barnas opplæring, det haster. Vi vet enda ikke konsekvensene av lærermangelen, men vi vet at mange ikke gis de beste forutsetninger for å klare et skoleløp. FUG støtter derfor alle gode tiltak for å rekruttere og beholde gode lærere, skriver FUG i sitt svar.

Elin Refsland i salen høring 2018
(Foto: FUG)

Praksissjokket

Refsland sa at FUG er godt kjent med praksissjokket som nyutdannede lærere forteller om. De løfter frem det å være kontaktlærer, det å bygge relasjoner tilelevene, møte foreldre og samarbeid med parter utenfor skolen, som utfordrende.

FUG kommer med tre forslag i sitt høringssvar:

1. Opplæring i hjem-skole-samarbeid
2. Laget rundt eleven - støtte for læreren i å skape et godt læringsmiljø
3. Forskning på hva som virker i hjem-skole-samarbeidet

FUG vektlegger i sitt svar at de ønsker at det skal være attraktivt å jobbe i skolen, og da må skolen som organisasjon og enkeltlærere inneha kompetanse og tilgjengelige ressurser på området.

 - Ikke glemt at foreldrene også er en del av dette laget, minnet Refsland om.

Her er hele FUGs høringssvar.

Her er dokument 8-forslaget fra representantene Lysbakken og Fagerås.