Samisk, kvensk, romanes og romani er definert som minoritetsspråk i Norge og dermed beskyttet av minoritetsspråkpakten. Skolen skal legge til rette for at elever får lov til å uttrykke, bevare og videreutvikling sin kultur og identitet i Norge i samarbeid med foreldrene. Alle former for diskriminering skal motarbeides, og skolen skal fremme et godt læringsmiljø for alle elever.

Elever fra nasjonale minoriteter kan få særskilt norskopplæring dersom de ikke har gode nok norskferdigheter til å få utbytte av den vanlige undervisningen,

De kan også ha rett til fritak fra deler av undervisningen på bakgrunn av religion eller livssyn (opplæringsloven § 2-3).

Et godt samarbeid mellom skolen og de foresatte er viktig for å sørge for at elevene får den undervisningen de har krav på, særlig hvis eleven midlertidig skrives ut av skolen på grunn av reiser. Ved noen skoler legges det til rette for at deler av undervisningen kan gjøres hjemme eller på reise.

Hva sier loven?

Nasjonale minoriteter har krav på vern. Vern av minoriteter er nedfelt både i FNs konvensjon om politiske og sivile rettigheter og i norsk lov.

Norge har ratifisert to europeiske traktater knyttet til vern av nasjonale minoriteter. Gjennom disse traktatene er også minoritetsspråk beskyttet. I Norge er samisk, kvensk, romanes og romani anerkjent som minoritetsspråk. 

Skolen skal legge til rette for å verne de nasjonale minoritetene og sørge for at elevene kan uttrykke, bevare og videreutvikle sin kultur og identitet i Norge. 

Opplæringsloven bestemmer at skolen har et ansvar for å ivareta alle elever i samarbeid med foreldrene. Alle former for diskriminering skal motarbeides. Skolen skal sørge for et godt skolemiljø for alle og skal sette i verk tiltak når noen blir utsatt for mobbing, diskriminering eller rasisme. 

Elever fra nasjonale minoriteter har krav på særskilt norskopplæring dersom de ikke har gode nok norskferdigheter til å få utbytte av den vanlige undervisningen. Les mer om dette

Fritak på bakgrunn av religion eller livssyn

Dersom foreldrene ber om det, kan elever fra nasjonale minoriteter få fritak for deler av undervisningen dersom de oppfatter denne som utøving av en annen religion eller et annet livssyn eller som krenkende utfra egen religion eller eget livssyn. Elever som tilhører et trossamfunn utenfor Den norske kirke, kan etter søknad ha rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet har helligdager. I disse tilfellene må foreldrene sørge for at elevene får nødvendig opplæring. 

Reising

Rom og romani har reise som en del av sin livsform, men siden elever i Norge har plikt til å delta i opplæringen, er det ikke alltid tilrettelagt for at elever kan få permisjon. Kommunen kan gi fritak i til sammen to uker etter søknad. Elever som er borte mer enn dette, kan skrives ut av skolen, men har som regel rett til skoleplass på nærskolen når de kommer tilbake, så sant det er plass ved skolen. Enkelte skoler bidrar til at elever i perioder har hjemmeundervisning i samarbeid med skolen.

Tips til kontaktlærer

  • Jobb ekstra med å lage et godt og inkluderende læringsmiljø
  • Etabler god dialog med foreldrene, og spør om de trenger tolk for å delta på foreldremøter og/eller utviklingssamtaler/konferansetimer
  • Oppmuntre klassekontaktene til å ha sosiale arrangementer for foreldre og barn. Kanskje kan det være lurt å ha med foreldre som kan språket til elever med minoritetsspråk, slik at de kan hjelpe til med å forklare ting hvis det trengs?
  • Oppfordre spesielt foreldre til barn som er mye borte fra skolen, til å la barna delta i sosiale arrangementer og til selv å delta i sosiale arrangementer

Tips til foreldre

  • Hvis du mener at barnet ditt har krav på særskilt språkopplæring, ta kontakt med skolen
  • Vær med på sosiale arrangementer
  • La barnet delta i sosiale sammenhenger, slik at det blir godt kjent med de andre barna
  • Inviter alle barna (eller alle guttene/jentene) i bursdager og be om tilbakemelding dersom noen trenger tilpasning av mat osv