Samisk, kvensk, romanes og romani er definert som minoritetsspråk i Norge og dermed beskyttet av minoritetsspråkpakten. Skolen skal legge til rette for at elever får lov til å uttrykke, bevare og videreutvikling sin kultur og identitet i Norge. Alle former for diskriminering skal motarbeides, og skolen skal fremme et godt læringsmiljø for alle elever.

Elever fra nasjonale minoriteter kan få særskilt norskopplæring dersom de ikke har gode nok norskferdigheter til å få utbytte av den vanlige undervisningen,

Hva sier loven?

Nasjonale minoriteter har krav på vern. Vern av minoriteter er nedfelt både i FNs konvensjon om politiske og sivile rettigheter og i norsk lov.

Norge har ratifisert to europeiske traktater knyttet til vern av nasjonale minoriteter. Gjennom disse traktatene er også minoritetsspråk beskyttet. I Norge er samisk, kvensk, romanes og romani anerkjent som minoritetsspråk. 

Skolen skal legge til rette for å verne de nasjonale minoritetene og sørge for at elevene kan uttrykke, bevare og videreutvikle sin kultur og identitet i Norge. 

Opplæringsloven bestemmer at skolen har et ansvar for å ivareta alle elever i samarbeid med foreldrene. Alle former for diskriminering skal motarbeides. Skolen skal sørge for et godt skolemiljø for alle og skal sette i verk tiltak når noen blir utsatt for mobbing, diskriminering eller rasisme. 

Elever fra nasjonale minoriteter har krav på særskilt norskopplæring dersom de ikke har gode nok norskferdigheter til å få utbytte av den vanlige undervisningen. Les mer om dette

Reising

Rom og romani har reise som en del av sin livsform, men det er  ikke alltid tilrettelagt for at elever kan få permisjon. Les mer om fravær og permisjon

Tips til kontaktlærer

  • Jobb ekstra med å lage et godt og inkluderende læringsmiljø hvis du har elever med bakgrunn fra en nasjonal minoritet
  • Etabler god dialog med elevene og foreldrene, og spør om de trenger tolk for å delta på foreldremøter og/eller utviklingssamtaler/konferansetimer
  • Oppmuntre elevene til å lage sosiale arrangementer
  • Oppfordre spesielt foreldre til elever som er mye borte fra skolen, til å la sine barn delta i sosiale arrangementer og til selv å delta i sosiale arrangementer

Tips til foreldre

  • Hvis du mener at barnet ditt har krav på særskilt språkopplæring, ta kontakt med skolen
  • Vær med på sosiale arrangementer
  • La barnet delta i sosiale sammenhenger, slik at det blir godt kjent med de andre barna
  • Inviter alle elevene (eller alle guttene/jentene) i bursdager og be om tilbakemelding dersom noen trenger tilpasning av mat osv