Svar:

I utgangspunktet skal alle elever gjennomføre de nasjonale prøvene. Men dersom eleven har vedtak om spesialundervisning eller særskilt norskopplæring, og dersom prøven ikke vil ha mye å si for opplæringen for eleven, kan skolen frita eleven fra å gjennomføre prøven. Da må de be om foreldrenes samtykke.

Men eleven selv og foreldrene kan bestemme at eleven skal gjennomføre, hvis de ønsker det. 

Les om barns rett til opplæring