I første høringsrunde til lovforslagene som gjaldt behandlinger av personopplysninger var Foreldreutvalget for grunnopplæringen for det meste positive. Derfor setter vi pris på at  hovedlinjene er videreført og at våre innspill, som vektlegger verdien av et tillitsbasert samarbeid med hjemmet framfor rigide regler, er tillagt stor vekt i lovforslaget.   

Når det er nevnt vil løfte fram to områder som vi mener bør utredes grundig med tanke på personvern:

  •  Bruk av ikke-anonyme læringsmiljøundersøkelser med spørsmål om negative relasjoner der enkeltelever navngis og bruk av innsamlet data i forebyggende arbeid med skolemiljø (for eksempel Spekter og Innblikk)
  • Digital læringsanalyse

Nettopp de ikke-anonyme verktøyene Spekter og Innblikk, som lærere bruker til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse, var mye omdiskutert i en artikkelserie i Dagsavisen i høst. FUG mener altså at disse bør utredes grundigere.

Forslag rundt fjernundervisning

Når det gjelder den delen av lovforslaget som handler om fjernundervisning mener vi at utvidelsen og tilføyelsene som er gjort gjør bestemmelsen mer anvendbar for den enkelte skole, men også mye tydeligere for andre brukere. FUG savner allikevel at lovverket er tydeligerer på å involvere hjem/foreldre og samarbeid mellom hjem- skole.  

FUG er skeptisk til en for skjønnsmessig vurdering av om opplæringen kan gis som fjernundervisning, og vi setter derfor pris på de endringene som nå er gjort i lovforslaget i proposisjonen. FUG vil allikevel kommentere noen av skjønnsbegrepene i lovforslaget:

1. Økonomisk hensyn kan ikke være en god grunn til fjernundervisning. Det må etter vår mening tas inn i bestemmelsen, i tillegg til en presisering om at opplæring i de samiske språkene kun gis som fjernundervisning når det ikke er mulig med opplæring ved bruk av eget undervisningspersonale på skolen. Vi mener det trengs et absolutt dokumentasjonskrav i loven på å bevise at fordelen for elevene må være større en ulempene.

2. FUG mener det er nødvendig at noen kjerneelementer i begrepet "trygt" inntas i lovteksten. Her nevner vi personvern, frigjort for økonomiske interesser, voksenkontakt m.m.

3. Elevens alder er et av de sentrale momentene i vurderingen av hva som er trygt og pedagogisk forsvarlig. Dette bør framgå av lovteksten. Det bør også nevnes at muligheten for oppfølging av voksen "på stedet" er et sentralt moment. 

Lovforslaget er nå til behandling hos utdannings- og forskningskomiteen.

HELE HØRINGSINNSPILLET TIL FUG LESER DU HER

HELE LOVFORSLAGET FINNER DU HER