I Norge er det lovfestet nulltoleranse for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering (opplæringsloven § 9 A-3) på skolen, på skoleveien, på skolefritidsordning (SFO/AKS) og på leksehjelp. Retten til et trygt og godt skolemiljø handler om det fysiske miljøet inne og ute på skolen og det psykososiale miljøet.

Alle elever skal oppleve tilhørighet og skolene må jobbe systematisk hver dag med å skape et godt skolemiljø, forebygge mobbing og krenkelser og ha gode systemer for å håndtere situasjoner og hendelser når elever opplever krenkelser.

Elevene har rett til å være med og planlegge og gjennomføre arbeidet for et godt og trygt skolemiljø. Les mer om elevmedvirkning her. 

Godt skolemiljø - de voksnes ansvar

Loven plasserer ansvaret for elevenes trygghet hos de voksne, som skal observere og gripe inn raskt dersom de får mistanke om eller får vite om at et barn ikke har det bra (aktivitetsplikten).

Det er rektor som har ansvaret for å følge opp dette arbeidet. Hun skal vite om det som foregår på skolen. Skolene skal ha en plan for systematisk arbeid og har plikt til å informere elever og foreldre om retten til et trygt og godt skolemiljø og muligheten til å klage til Fylkesmannen.

Les mer om hvem som har hvilket ansvar for skolemiljøet