Ordensreglementet gir informasjon om elevenes rettigheter og plikter, sier noe om hvordan elevene skal ha det, hva elevene kan og ikke kan gjøre på skolen, hva som skjer hvis reglene brytes, og hvordan regelbrudd skal behandles. I tillegg kan ordensreglementet behandle temaer som trygghet og trafikksikkerhet. 

Skolen kan bruke ordensreglementet til å gjøre det tydelig hva de mener skal være skolens idégrunnlag, og hvordan de vil skape gode vilkår for læring og trivsel.

Hvor gjelder ordensreglementet?

Ordensreglementet gjelder først og fremst i skoletiden og på skoleveien, men det gjelder også i fritiden og på digitale arenaer dersom krenkelser går ut over elevenes trivsel.

Skolens ordensreglement gjelder ikke når elevene er på SFO/AKS eller får leksehjelp. For disse arenaene bør det lages egne ordensregler.

Hvem skal lage ordensreglementet?

Det er skoleeierens ansvar å sørge for at det blir utformet et ordensreglement. Når ordensreglementet skal utformes eller revideres, skal skolen alltid be elevrådet, skolemiljøutvalget (SMU), FAU og samarbeidsutvalget (SU) / driftsstyret om innspill (opplæringsloven § 9 A-8 og A-9).

Les om hvordan skolens råd og utvalg jobber

Ordensreglementet skal være godt kjent

Skolen skal sørge for at ordensreglementet er kjent for elevene og foreldrene og at alle kjenner til innholdet. Ordensreglementet bør være lett å forstå for elever og foresatte. Utdanningsdirektoratet anbefaler at skolen jevnlig går gjennom ordensreglementet med elevene og de foresatte på foreldremøtene. Skolen bør også vurdere om ordensreglementet skal være på flere språk for å sørge for at det er tilgjengelig for foreldre som ikke har norsk som morsmål.

Tiltak/sanksjoner

Skolen kan bare bruke tiltak som er fastsatt i ordensreglementet. Elevene har rett til å forklare seg muntlig før skolen bestemmer hvilke tiltak som skal settes inn i en situasjon. Ingen har lov til å bruke fysisk makt eller tvang (opplæringsloven § 2-9 og § 3-7, straffeloven, barneloven og barnekonvensjonen). Hvis en voksen ved skolen krenker en elev, er dette svært alvorlig, og rektor skal straks varsles ved mistanke om dette.

Bortvisning

Kommunen/skolen kan bestemme at elever kan bortvises fra skolen hvis de bryter ordensreglementet i alvorlig grad eller flere ganger. Andre tiltak skal ha vært forsøkt før en elev blir bortvist:

  • Elever på 1.–7. trinn kan bortvises fra enkelttimer eller resten av dagen. Foreldrene skal informeres før en elev blir bortvist resten av dagen.
  • Elever på 8.–10. trinn kan bortvises fra skolen i opptil tre dager.

Etter å ha rådført seg med lærerne til eleven kan rektor bestemme at en elev skal bortvises. Rektor kan gi en lærer lov til å vise elever bort fra undervisningen i en undervisningsøkt, men ikke mer enn i to klokketimer.