Ordensreglementet gir informasjon om elevenes rettigheter og plikter, sier noe om hvordan elevene skal ha det, hva elevene kan og ikke kan gjøre på skolen, hva som skjer hvis reglene brytes, og hvordan regelbrudd skal behandles. I tillegg kan ordensreglementet behandle temaer som trygghet og trafikksikkerhet. 

Skolen kan bruke ordensreglementet til å gjøre det tydelig hva de mener skal være skolens idégrunnlag, og hvordan de vil skape gode vilkår for læring og trivsel.

Les Utdanningsdirektoratets veileder til ordensreglement

Hvor gjelder ordensreglementet?

Ordensreglementet gjelder først og fremst i skoletiden og på skoleveien, men det gjelder også i fritiden og på digitale arenaer dersom krenkelser går ut over elevenes trivsel.

Hvem skal lage ordensreglementet?

Det er skoleeierens ansvar å sørge for at det blir utformet et ordensreglement. Når ordensreglementet skal utformes eller revideres, skal skolen alltid be elevrådet, skolemiljøutvalget og skoleutvalget (SU) om innspill (opplæringsloven § 9 A-8 og A-9).

Ordensreglementet skal være godt kjent

Skolen skal sørge for at ordensreglementet er kjent for elevene og foreldrene, og at alle kjenner til innholdet. Ordensreglementet bør være lett å forstå for elever og foresatte. Utdanningsdirektoratet anbefaler at skolen jevnlig går gjennom ordensreglementet med elevene og de foresatte på foreldremøtene.

Skolen bør også vurdere om ordensreglementet skal være på flere språk for å sørge for at det er tilgjengelig for foreldre som ikke har norsk som morsmål.

Tiltak/sanksjoner

Skolen kan bare bruke tiltak som er fastsatt i ordensreglementet. På videregående skole får brudd på ordensreglementet betydning for vitnemålet: eleven kan få anmerkning som blir synlig i karakteren i orden og atferd. Det er innholdet i anmerkningene, og ikke antall anmerkninger som kan få betydning for nedsatt karakter.

Elevene har rett til å forklare seg muntlig før skolen bestemmer hvilke tiltak som skal settes inn i en situasjon. Ingen har lov til å bruke fysisk makt eller tvang (opplæringsloven § 2-9 og § 3-7, straffeloven, barneloven og barnekonvensjonen). Hvis en voksen ved skolen krenker en elev, er dette svært alvorlig, og rektor skal straks varsles ved mistanke om dette.

Bortvisning

Fylkeskommunen/skolen kan bestemme at elever kan bortvises fra skolen hvis de bryter ordensreglementet i alvorlig grad eller flere ganger. Bortvisning fra undervisningen betyr at man setter til side elevens rett på opplæring i en periode, og er derfor en veldig alvorlig sanksjon. Andre tiltak skal ha vært forsøkt før en elev blir bortvist

Fylkeskommunen kan, gjennom ordensreglementet, bestemme at elever kan vises bort i inntil fem dager hvis reglementet er brutt i alvorlig grad eller flere ganger, eller resten av skoleåret ved særlig alvorlige brudd (opplæringsloven § 9 A-11).

Skolene/Fylkeskommunene har ikke mulighet til å flytte elever til en annen skole i videregående skole. Les om dette

Les mer om regelverket for bortvisning hos Utdanningsdirektoratet