Foreldrene har ansvaret for at barnet blir stimulert til å lære og utvikle seg, og får dekket grunnleggende behov som søvn og mat. Samfunnet forventer at foreldrene legger best mulig til rette for dette (barneloven).

Skolen skal gi elevene faglig kunnskap og legge til rette for sosial læring og samhandling mellom barna og mellom elev og lærer (opplæringsloven og privatskoleloven § 1-1).

Både foreldrene og skolen må kjenne til hvilke plikter og rettigheter de har, og vite hva man kan forvente av hverandre. Det er en forutsetning at foreldrene deltar aktivt i samarbeidet og gir skolen relevant informasjon om barnet.

Skolen hovedansvar for hjem-skolesamarbeid

Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt hjem-skole, samarbeid, og skal invitere til og lære opp foreldrene i dette.

Skolen skal sørge for en god dialog med hjemmene gjennom hele året. Det skal skje:

Foreldrene må informere skolen

Kontaktlæreren trenger generell informasjon om alle barn, men når barnet har spesielle behov, er god dialog og informasjon fra foreldrene særlig viktig:

  • hvis barnet har lærevansker
  • hvis du eller skolen lurer på om barnet lærer det det skal på skolen, eller om det trenger tilrettelegging
  • hvis barnet trenger eller får spesialundervisning
  • hvis barnet har funksjonsnedsettelser
  • hvis barnet har en langvarig eller kronisk sykdom

Du som forelder plikter å gi skolen relevant informasjon slik at skolen kan følge opp sine forpliktelser til å oppfylle ditt barns rettigheter.

Alle ansatte på skolen har taushetsplikt om forhold som gjelder ditt barn, og du og barnet selv kan be om at informasjon ikke blir gitt videre. Les mer om taushetsplikt

Samarbeid om klassen/gruppen og om skolen

Alle foreldre er medlemmer av foreldrerådet ved skolen. Foreldrerådets arbeidsutvalg – FAU – drives på frivillig basis av valgte foreldre, men skolene er forpliktet til å ha et FAU.

Foreldrene har ikke plikt til å til å stille som foreldrerepresentant. Men for at foreldrene skal ha medvirkning på skolen, må noen foreldre påta seg disse vervene i råd og utvalg. Det er rektors ansvar at skolens råd og utvalg fungerer, og skolen bør også oppmuntre alle foreldre til å bidra.

Alle foreldre kan hjelpe til

Foreldre kan:

  • være med på å arrangere og/eller delta på sosiale arrangementer
  • delta i skolens tiltak for å skape et godt skolemiljø, for eksempel vennegrupper og fadderordninger
  • stille som foreldre-/klassekontakt og/eller foreldrerepresentant
  • oppmuntre barnet til å delta i elevrådet eller si sin mening til skolen. Les om barns rett til å bli hørt
  • si fra til skolen hvis man vet om at et barn ikke har det bra eller blir mobbet, eller hvis ens eget barn mobber andre