Hva sier loven?

Foreldresamarbeidet i videregående opplæring i omtalt i forskrift til opplæringsloven § 20-4. Her står det at skolen skal:

 • holde kontakt med foreldrene til elever som ikke er myndige etter vergemålsloven § 1 gjennom hele opplæringsåret
 • i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 holde et foreldremøte der foreldrene informeres om skolen, innholdet i opplæringen, muligheten til å medvirke for foreldre, rutiner og annet som er relevant for foreldrene
 • i starten av Vg1 og Vg2 holde minst en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer, sammen med eleven, om det daglige arbeidet, kompetansen og hvordan eleven, skolen og foreldrene sammen kan legge tilrette for læring og utvikling
 • gi foreldre til ikke myndige elever informasjon om enkelte forhold

Foreldre har hovedansvar til barna fyller 18 år

Foreldrene har hovedansvaret for sine barn helt til de er 18 år (barneloven) og er viktige støttespillere, også på videregående skole. Skolen skal gi elevene faglig kunnskap og legge til rette for sosial læring og samhandling mellom ungdommene og mellom elev og lærer (opplæringsloven og privatskoleloven § 1-1).  

Både foreldrene og skolen må kjenne til hvilke plikter og rettigheter de har, og vite hva man kan forvente av hverandre, og er det en forutsetning at foreldrene deltar aktivt i samarbeidet.

Elever over 15 år har selvstendig rett til å gjøre valg om utdanning og sin fremtid. Når eleven fyller 18 år, opphører foreldreansvaret. Det vil si at foreldrene ikke lenger har krav på informasjon om sitt barn fra skolen, annet enn hvis eleven selv gir sitt samtykke til dette. 

Les om taushetsplikt og foreldres krav på informasjon

Skolen skal samarbeide med foreldrene

Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid, og skal ha god kontakt med foreldrene gjennom de to først årene på videregående skole (forskrift til opplæringsloven § 20-4).

Det er ikke lovbestemt at foreldrene skal være med i skolens råd og utvalg, men det kan være lurt å engasjere foreldrene i sosiale aktiviteter og invitere dem inn i skolens strategiske arbeid.

Skolen skal sørge for en god dialog med hjemmene gjennom året:

 • gjennom systematiske samtaler og foreldremøter
 • de skal gi foreldrene informasjon om rettigheter, plikter, forventninger og skolens planer, og hvis noe ved skolehverdagen kan skade elevene.
 • de skal sørge for å involvere elever i råd og utvalg som skoleutvalgelevråd og skolemiljøutvalg (SMU). På videregående skole er elevmedvirkning viktigere enn foreldremedvirkning, nettopp fordi elevene bestemmer mye selv
 • i tillegg kan de oppfordre foreldrene til å danne foreldreråd og FAU og til å engasjere seg i sosiale arrangementer for elevene

Informasjon om eleven til skolen

Skolen trenger generell informasjon om alle elevene, men hvis en elev har spesielle behov, er god dialog og informasjon fra foreldrene særlig viktig, slik at skolen skal kunne følge opp sine forpliktelser til å oppfylle ditt barns rettigheter. Barna selv skal likevel samtykke i hvilken informasjon foreldrene gir til skolen. Dette kan for eksempel være:

Alle ansatte på skolen har taushetsplikt om forhold som gjelder ditt barn, og du og ditt barn kan selv be om at informasjon ikke blir gitt videre.

Les mer om taushetsplikt

Alle foreldre kan hjelpe til

Dere kan:

 • være med på å arrangere og delta på sosiale arrangementer
 • delta i skolens tiltak for å skape et godt skolemiljø
 • stille som foreldre-/klassekontakt og/eller foreldrerepresentant hvis dette finnes ved ditt barns skole
 • ta initiaitv til å engasjere foreldrene i skolens arbeid og skolemiljøet
 • oppmuntre deres barn til å delta i elevrådet eller si sin mening til skolen. Les om barns rett til å bli hørt
 • si fra til skolen hvis dere vet om at en elev ikke har det bra eller blir mobbet, eller hvis deres barn mobber andre

Se FUGs filmer om foreldrenes rolle som støttespillere