I statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 25 millioner kroner for å utvide moderasjonsordningen med inntektsregulert foreldrebetaling i SFO for elever fra 1. og 2. trinn til også å gjelde for elever på 3. og 4. trinn. Planen er at forskriften skal gjelde fra 1. august 2021.

I FUGs korte høringssvar stiller vi oss positive til at moderasjonsordningen utvides. Samtidig mener vi at det også bør innføres søskenmoderasjon og makspris for SFO på samme
måte som for barnehage. Vi har inntrykk av at ordningen i dag ikke er godt nok kjent ute i kommunene, og understreker viktigheten av at den foreslåtte utvidelsen gjøres kjent blant
foreldre i hele landet.

Bekjempe fattigdom

Som del av arbeidet med å bekjempe fattigdom har regjeringen foreslått flere tiltak som omhandler deltakelse i SFO, inkludert moderasjonsordningen som trådte i kraft i 2020, heter det i høringsnotatet. Bevilgningen til en moderasjonsordning også på 3. og 4. trinn betyr at moderasjonsordningen nå skal gjelde for alle trinn som kommunen har plikt til å tilby foreldrebetalt SFO for. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor endringer i overskriften og første setning i § 1B-1 første avsnitt, slik at kommunens plikt til å tilby redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier gjelder for 1.–4. trinn på SFO. 

Les hele høringsnotatet om forslag om utvidelse av moderasjonsordning i SFO 

Les hele FUGs merknad