Alt dette og mye mer kan vi gi deg svar på.  
 
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt og uavhengig organ som gir tips og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole.  
 
Vi kan gi deg informasjon om: 

  • hvordan du kan støtte ditt eget barn på skolen
  • hvordan du samarbeider godt med skolen om ditt barns skolegang
  • hvordan du kan bidra til et godt skolemiljø

Hva gjør FUG?

  • Gir råd og veiledning til foreldre med barn i skolen, på telefon eller mail - og på fug.no
  • Holder gratis foredrag for foreldre, ansatte og skolemyndigheter over hele landet
  • Lager gratis materiell for foreldre og ansatte i skolen, som kan lastes ned fra fug.no/materiell
  • Gir råd til myndighetene i saker som handler om hjem-skole-samarbeid
  • Svarer på høringer i aktuelle skolepolitiske saker

Hvem er med i FUG?

FUGs utvalg består av ni medlemmer som kommer fra ulike deler av landet og har barn i skolen. Medlemmene har bakgrunn som aktive foreldrerepresentanter på skolen. 
 
Sekretariatet holder til i Bø i Telemark og sikrer den daglige driften av utvalget. Det er skolerådgiverne her som svarer på henvendelser fra foreldre. Rådgiverne har bred kompetanse og praksis fra ulike skoleslag og med hjem-skolesamarbeid.  
 
FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11-9. Det er Kongen i statsråd som oppnevner utvalget for fire år om gangen. I tillegg til å gi råd til foreldre, gir vi også innspill til utdanningsmyndighetene om hjem-skole-saker.

Lurer du på noe? Kontakt oss på mail post@fug.no eller telefon 477 99 200.