Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Salaby

FUGs prinsippnotat om digitalisering i skolen (2020)

Skolen digitaliseres. Det er kommunene i samarbeid med skolene som har ansvaret for å velge digitale løsninger og å følge opp den digitale skolehverdagen til eleven, men dette må gjøres i samarbeid med foreldrene. Elevene får hver sin digitale enhet. Dette gir nye positive muligheter i opplæringen, men også utfordringer både på skolen og hjemme.

Flyktningbarn

FUGs prinsippnotat om tilpasset opplæring (2017)

Tilpasset opplæring er de tiltakene som skolen setter inn for å sikre at alle elevene får best mulig utbytte av den ordinære opplæringen. Dette kan være tiltak knyttet til organiseringen av opplæringen, pedagogiske metoder, arbeid med læringsmiljø og/eller oppfølging av lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, og er ikke det samme som spesialundervisning. Mange barn får ikke tilpasset opplæring som de har krav på. FUG mener at læreren må kontinuerlig være opptatt av elevenes fremgang, fordi det er framgang over tid som bidrar til at elevene får realisert sitt potensial.

Far og barn som spiller brettspill

FUGs prinsippnotat om lekser 2017

Lekser er kimen til mange konflikter mellom barn og foreldre, og slik trenger det ikke å være. Hovedmålet med lekser er at det skal bidra til økt læring hos elevene, men for mange oppleves det uoverkommelig og gjør at de kvier seg for aktiv deltakelse i timene på skolen. FUG ønsker at lekser blir et naturlig tema i dialogen mellom hjem og skole hvor man finner gode løsninger for den enkelte elev.

Two Boys Sitting

FUGs prinsippnotat om søskens rett til å gå på samme nærskole (2016)

Opplæringsloven gir grunnskoleelevene rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Likevel opplever familier at barna ender opp på ulike skoler. FUG mener at kommunene og skolene bør sikre prioritet til søsken, særlig i forbindelse med endring av skolekretser. Vi ber også skolemyndighetene gjøre det lettere for kommunene å etterleve nærskoleprinsippet.

Barn i lek

FUGs problemnotat om SFO 2016

Foreldreutvalget får henvendelser fra foreldre om SFO. Tilbudet om SFO varierer mye fra sted til sted. FUG har i flere år oppfordret Kunnskapsdepartementet til å foreta en bred evaluering av SFO. 22. november 2016 vedtok Stortinget etter forslag fra Venstre å be regjeringen utrede dagens SFO-tilbud i en Stortingsmelding

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring