Nulltoleransen omfatter krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering (opplæringsloven § 9-A3) i skolen, på skoleveien, på skoleskyss og på turer

Alle elever skal oppleve tilhørighet og skolene må jobbe systematisk hver dag med å bygge et godt skolemiljø som forebygger mobbing og krenkelser, og ha gode systemer for å håndtere situasjoner og hendelser når elever opplever krenkelser. 

Det er rektor som har ansvaret for å følge opp dette arbeidet. Hun skal vite om det som foregår på skolen. Skolene skal ha en plan for systematisk arbeid og har en plikt til å informere elever og foreldre om retten til et trygt og godt skolemiljø og muligheten til å klage til Fylkesmannen

Elevene har rett til å være med å planlegge og gjennomføre arbeidet for et godt og trygt skolemiljø.