Både rådgiver og helsesøster har en viktig rolle i å skape et godt skolemiljø, gjennom gode aktiviteter, opplæring og gode rutiner for å hjelpe barna til å ha det bra. Alle voksne ved skolen har et ansvar for å sørge for at elevene har det bra, og skal overholde aktivitetsplikten.

Rådgiver/sosiallærer

Rådgiver eller sosiallærer er som regel sosialpedagog, og skal hjelpe elevene til å finne seg til rette på skolen og å få hjelp med problemer med opplæringen og sosiale forhold på skolen (forskrift til opplæringsloven § 22-2). Han er ofte involvert i å lage planer for et godt og trygt skolemiljø, er med på å håndtere ulike hendelser ved skolen, lage aktivitetsplaner og han gir råd til rektor og de ansatte på skolen om rutiner. Noen ganger er rådgiver/sosiallærer med i Skolemiljøutvalget (SMU).

Hos rådgiver/sosiallærer kan barna få hjelp til å snakke om personlige og sosiale problemer og følelser, finne ut av hva de dreier seg om, hva skolen kan hjelpe til med eller om de trenger annen hjelp. Ofte har rådgiver god kontakt med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Barne- og ungdomspsykiatrisk (BUP) tjeneste i kommunen, og kan hjelpe barnet videre.

Les mer om rådgiver/sosiallærer

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten har ansvar for å fremme psykisk og fysisk helse, mestring, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge og avdekke sykdom, skade, vold overgrep og omsorgssvikt. 

Skolehelsetjenesten består av en sykepleier som har en spesialisering i å jobbe mot barn og ungdom. De samarbeider med skolen, men er ikke ansatt ved skolen og har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten er i kontakt med alle barna på skolen, når bredt ut og kan bidra til at barna får hjelp tidlig. Helsesøster/-bror gir skolen en mulighet til å oppdage trender og utvikling i skole- og lokalmiljøet og kan gi skolen råd om utforming av ute- og innemiljø, Folkehelse-initiativer mv. Skolehelsetjenesten jobber også forebyggende og holder undervisning, gruppesamtaler og har samtaler med alle elevene hver for seg. 

Les mer om skolehelsetjenesten