Kommunen skal sørge for at alle elevene får tilbud om rådgivning, og skolen skal gi foreldrene og elevene god informasjon om det. Tilbudet om rådgivning skal bidra til elevenes personlige, sosiale og faglige utvikling og sikre at de får hjelp fra andre når det er nødvendig. 

Sosialpedagogisk rådgiver

Rådgiveren (ofte også omtalt som sosiallærer) skal hjelpe elevene med å finne seg til rette på skolen. Elevene har rett til hjelp dersom de har problemer med opplæringen eller med sosiale forhold på skolen.

Eleven kan snakke med rådgiveren om personlige og sosiale problemer og følelser. Han kan får hjelp til å svare på spørsmålene: Hva dreier det seg om? Kan skolen hjelpe til, eller trenger de annen hjelp?

Rådgiveren har som regel god kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT-tjenesten)/spesialpedagogisk rådgiver og skolehelsetjenesten.

Utdannings- og yrkesrådgiver (karriereveileder)

Elever har også rett til veiledning når de skal velge utdanning og yrke. Elevene kan få hjelp til å finne ut hva de vil, kan og interesserer seg for. Gjennom økt bevissthet om hva de er gode på, kan de få øye på hvilke muligheter de har, og få hjelp til å finne ut hvilke utdanninger eller jobber de kan søke på. De skal også få kjennskap til ulike veiledningsverktøy og kunne bruke disse selv.