Rektor har ansvar for faglig, pedagogisk og administrativ ledelse

Opplæringsloven § 9-1 sier at alle skoler skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse. Opplæringen i skolen skal ledes av rektor.

Rektor skal

  • være oppdatert om skolens daglige virksomhet og jobbe for å videreutvikle virksomheten 
  • ha pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper
  • sikre at klasseledelsen, faginnholdet og miljøet i det enkelte klasserom og i skolegården fungerer som det skal
  • skal jobbe kontinuerlig og systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og sikkerhet. Rektor skal alltid varsles dersom noen voksne har mistanke om eller kjennskap til at elever ikke har det bra eller opplever mobbing. Les mer om dette

Rektors ansvar for et godt samarbeid med foreldrene og elevene

Rektor har også hovedansvar for å sørge for elev- og foreldremedvirkning frem til elevene er 18 år gamle (opplæringsloven kapittel 1-1 og 13-3d og forskrift til opplæringsloven kapittel 20), for at elevråd, skolemiljøutvalg og skoleutvalg fungerer godt, og for å sørge for at det gjennomføres utviklingssamtaler med elever og foreldre. Les mer om dette

Rektor skal gi foreldre nødvendig informasjon om skolen og om forhold som angår den enkelte elev frem til eleven er myndig.

Rektors fem ansvarsområder

Utdanningsdirektoratet deler rektors ansvar inn i fem hovedområder:

  1. elevenes læringsprosesser
  2. styring og administrasjon
  3. samarbeid og organisasjonsbygging
  4. utvikling og endring
  5. lederrollen