For at skolemiljøet skal bli bra og alle de voksne skal kjenne til det ansvaret de har, må alle være med på arbeidet. 

Rektor skal sørge for systematisk arbeid for et godt og trygt skolemiljø

Godt fysisk arbeidsmiljø

Å legge til rette for et godt fysisk arbeidsmiljø for elevene ute og inne.

 

Lage ordensreglement

Å utarbeide ordensreglement sammen med Elevrådet og Skoleutvalget, sørge for at språket er slik at både elever og foreldre forstår innholdet, og sørge for at alle kjenner til ordensreglementet.

Jobbe systematisk for å fremme et godt og trygt skolemiljø

Å jobbe forebyggende for å fremme et godt og trygt skolemiljø fritt for mobbing og krenkelser: 

  • på skolen som helhet, og i hver enkelt klasse 
  • gjennom at elevene får være med på å skape et godt skolemiljø, får si sin mening gjennom elevundersøkelsen og får opplæring i hvordan man kan være en venn
  • gjennom at foreldre/foresatte får informasjon og blir gitt en viktig rolle i å skape et godt skolemiljø og blir involvert i skolens arbeid med dette

Ivareta aktivitetsplikten

Å informere og gi de ansatte opplæring i å ivareta aktivitetsplikten. Rektor må gjøre det klart hva aktivitetsplikten betyr for hver enkelt ansatt, og hvordan skolen skal gjennomføre systematisk observasjon. Rektor må også sørge for at alle ansatte vet hva de skal gjøre når og på hvilken måte, og at alle voksne på skolen utøver aktivitetsplikten likt.

Les om hva aktivitetsplikten betyr i praksis

Har gode rutiner på plass

Å sørge for at skolen utarbeider og iverksetter rutiner, handlingsplaner, beredskapsplaner og tiltak for ulike typer hendelser. 
 

Klassesammensetning

Å tenke gjennom prinsipper for klassesammensetning, slik at klassene/gruppene kan fungere best mulig. 

Les om tilhørighet

Les Utdanningsdirektoratets veileder om klassesammensetning

Tilstedeværelse i friområder

Å sørge for at det er voksne tilstede i friområdene, og at alle voksne kan håndtere forskjellige situasjoner som kan oppstå mellom elevene.

Informere foreldrene

Å informere foreldrene hvis det er noe med skolemiljøet som kan skade elevene, både når det gjelder enkeltsaker og skolen som helhet.

Les om informasjonsplikten

Hvilken informasjon har foreldre krav på?

Elev- og foreldreundersøkelse

Å gjennomføre elevundersøkelserforeldreundersøkelser og lærerundersøkelser som gir skoleledelsen, de ansatte, elevene og foreldrene informasjon om hvilke utfordringer skolen har og hva som opptar elevene. Disse kan legge grunnen for videre utvikling av det systematiske arbeidet. 

Inkluderende skole

Å sørge for at skolen er inkluderende og ivaretar retten til å høre til for elever som får spesialundervisning eller er i sårbare situasjoner. 

Sørge for at lærere og elever bidrar til at alle kan føle tilhørighet til en klasse/gruppe, og at ingen diskrimineres.

Å sørge for at alle får være med på sosiale arrangementer som avslutninger, klassetur, leirskole, 17. mai og juleball, og at gratisprinsippet blir ivaretatt

Skape foreldreengasjement og samarbeid

Skolen har plikt til å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid, også på videregående. Et godt og jevnt samarbeid mellom skolen og foreldrene bidrar til et godt skolemiljø og gir foreldrene tillit til skolen. Åpenhet og god kommunikasjon gjør at skolen og foreldrene kan snakke om hendelser og finne løsninger sammen. 

Rektor har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid med foreldrene, slik at alle enkeltforeldre og foreldre i klasser/grupper/trinn blir møtt på en god måte. 

Rektor er en viktig rollemodell for de andre ansatte og kan gjøre skolemiljøet enda bedre ved å invitere foreldrene til å delta sammen med elever, lærere og andre ansatte i arbeidet med å legge grunnlaget, lage tiltak og aktiviteter. Selv om det ikke står i loven at videregående skoler skal ha et foreldreråd, kan rektor og foreldrene jobbe for å lage et foreldreråd. Les om dette

Foreldre som opplever at sitt barn blir utsatt for mobbing og krenkelser, eller som bekymrer seg for at undervisningen ikke er godt tilrettelagt, har behov for at de ansatte møter dem på en god måte, lytter, undersøker og hjelper til med å sette inn tiltak. 

Når rektor oppdager at læringsmiljøet ved deler av skolen ikke fungerer som det skal, at ansatte ikke har fulgt rutiner og ikke har opprettholdt aktivitetsplikten, eller at voksne krenker elever, er det viktig å gripe raskt inn og håndtere situasjonen. 

Les mer om hvorfor hjem-skole-samarbeid er viktig

Trygg overgang fra ungdomsskolen

Å sørge for en god overgang fra ungdomsskolen til videregående skole, slik at elevene opplever mestring i overgangene.

Les om hvordan trygge overganger kan skapes