I Norge er det lovfestet nulltoleranse for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering (opplæringsloven § 9 A-3) på skolen, på skoleveien, på skolefritidsordning (SFO) og på leksehjelp. Retten til et trygt og godt skolemiljø handler om det fysiske miljøet inne og ute på skolen og det psykososiale miljøet.

Les om Opplæringslovens § 9 A

Godt skolemiljø - de voksnes ansvar

Loven plasserer ansvaret for barnas trygghet hos de voksne, som skal observere og gripe inn raskt dersom de får mistanke om eller får vite om at et barn ikke har det bra (aktivitetsplikten).

Det er rektor eller lederen for SFO som har ansvaret for å følge opp dette arbeidet. Hun skal vite om det som foregår og ha en plan for systematisk arbeid med skolemiljøet. SFO har plikt til å informere elever og foreldre om retten til et trygt og godt skolemiljø og muligheten til å klage til Fylkesmannen.

Barn har rett til å si sin mening og bli hørt (BK artikkel 12 og Opplæringsloven §9A). I praksis betyr dette at elevene skal engasjeres i planlegging og gjennomføring av aktiviteter og tiltak for et godt psykososialt miljø.

Les om hva et godt skolemiljø betyr på SFO

Les om hvordan man kan skape et godt miljø på SFO

Hva hvis SFO ikke følger loven?

Hvis skolen ikke sørger for at skolen har et godt og trygt skolemiljø etter opplæringsloven, kan kommunen som er skoleeier få bot av Fylkesmannen. I svært alvorlige tilfeller av brudd på opplæringsloven kan rektor bli ilagt straff (opplæringsloven § 9-A13).

Les om hva du kan gjøre hvis skolemiljøet på SFO ikke fungerer