På politisk nivå

FUG har også regelmessig kontakt med Stortinget, spesielt med medlemmene av Utdannings- og forskningskomiteen, men også med andre sentrale politikere.

FUGs kontakt med Kunnskapsdepartementet skjer på to plan, med politisk ledelse og med embetsverket. FUG har hvert år minst to møter med statsråden og øvrig politisk ledelse.

Nordisk samarbeid

Nordisk Komité (NoKo) er et nettverk av grunnopplæringens foreldreorganisasjoner i Norden. FUG er aktivt med i nettverket og har ledervervet i inneværende periode frem til september 2018.