Hvordan kommunen organiserer driften av skolene, varierer. Det vanligste er at kommunen etablerer et samarbeidsutvalg (SU) ved skolene, men noen kommuner har et driftsstyre i stedet.

Foreldrerepresentantene har rett og plikt til å delta i både samarbeidsutvalget og driftsstyret (opplæringsloven § 11-1). Rektor har møte- og talerett og kan fremme saker.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende organ uten beslutningsmyndighet. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, og i noen tilfeller kan styringsoppgaver, driftsoppgaver og beslutningsmyndighet delegeres fra kommunen til skolen.

I Samarbeidsutvalget er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene.

Foreldrerepresentantene skal, ifølge opplæringsloven § 11-4, være fra FAU. Den ene representanten skal være FAU-lederen.

Driftsstyre

Et driftsstyre er et styre for den enkelte skole og kan sammenlignes med et styre for en bedrift. Driftsstyret er et besluttende organ, og alle partene i skolen skal være representerte der. Driftsstyret kan erstatte samarbeidsutvalget.

Det er den enkelte kommunen som bestemmer om skolene skal ha et driftsstyre, og hvilken myndighet driftsstyret skal ha. Foreldrene skal alltid være representert med to personer i driftsstyret.

Typiske oppgaver for SU / DS

Samarbeidsutvalget/driftsstyret kan uttale seg om følgende saker: 

  • ordensreglementet
  • skolens informasjonsvirksomhet
  • virksomhets- og utviklingsplaner for skolen, strategiske planer mm.
  • forslag til budsjett
  • prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
  • plan for hjem-skole-samarbeid
  • skolevurdering
  • trafikkforholdene
  • skoleskyss
  • planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene