Samer i videregående opplæring har rett til opplæring i samisk (opplæringsloven kapittel 6). Hvis slik opplæring ikke kan gis med skolens egne undervisningspersonale, kan departementet gi forskrifter om alternative former opplæring i samisk. 

Departementet kan bestemme at noen skoler skal tilby opplæring i eller på samisk, eller i spesielle samiske fag i den videregående opplæringen i noen kurs eller for noen grupper. Fylkeskommunen kan også tilby dette.

Det er Sametinget som bestemmer læreplaner for opplæring i samisk språk og spesielle samiske fag i den videregående opplæringen 

Det er egne læreplaner for opplæring i samisk

Les mer hos Regjeringen

Finsk som andrespråk

For elever som har finsk som andrespråk finnes egne læreplaner (forskrift til opplæringsloven § 1-10)