Plikt til å samarbeide

Skolene og barnehagene har plikt til å samarbeide om å gi barna en trygg og god overgang fra barnehage til skole og SFO.

Denne plikten (barnehageloven § 2A, opplæringsloven § 13-5 og friskoleloven § 5-5) er en gjensidig plikt. Det er skoleeieren som har hovedansvaret for samarbeidet. Skoleeieren skal utarbeide en plan for overgangen fra barnehage til skole.

Les mer

Foreldrene må med

Det er viktig å involvere foreldrene for å sikre at barnas rettigheter blir ivaretatt og at de får en trygg og forutsigbar overgang fra barnehage til skole (forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver). 

Barna selv skal også høres og skal få si sin mening om hva de tenker om overgangen (barnekonvensjonen § 12 og Grunnloven).

Barnehagen, skolen og SFO bør utveksle kunnskap og informasjon om tilbudet til de eldste barna i barnehagen og overgangen til og oppstarten i skolen.

Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å kunne dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.

Skolen og SFO bør ta direkte kontakt med foreldre som ikke har barna i barnehagen, for å sørge for at disse barna får en god og trygg skolestart.

Hvordan kan dere skape trygge overganger?