Svar:

I en dom fra Høyesterett i 2012 mot Kristiansand kommune, ble det poengtert fra domstolen at denne saken dreide seg om en spesielt sårbar elev som skolen burde ha rettet spesiell oppmerksomhet mot. Det var et skjerpende moment i vurderingen av hvilke tiltak som måtte anses som egnede, lovlige og tilstrekkelige.

Det er vanlig praksis med overgangsmøter mellom grunnskole og videregående skole. Aktivitetsplikten omfatter både ansatte i grunnskolen og i videregående opplæring. Selv om det kan være i videregående skolers interesse at grunnskoler orienterer/gjør oppmerksom på særskilt sårbare elever i overføringsmøtene, er ikke grunnskolene forpliktet til å gjøre det. Videregående skoler har selv et ansvar for å følge med på elevene, samt å ha kompetanse om hvilke elevgrupper som er overrepresentert blant de som krenkes, mv.

Barnevernstjenesten kan ikke gi slik informasjon om elever til skolene uten samtykke fra de aktuelle elevene. Det er skolen og ansatte i skolen som er omfattet av aktivitetsplikten, ikke barnevernstjenesten.

Det er viktig at vi ikke setter merkelapper på elevene – det er kun et skjerpet ansvar knyttet til det å rette en spesiell oppmerksomhet mot dem.

(Fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag)

Les om Aktivitetsplikten i grunnskolen

Les om Aktivitetsplikten i videregående skole