Svar:

FUG er godt kjent med dette problemet. Vi har tatt det opp med KS, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Vi vet at utdanningsdirektørene er opptatt av dette når de har tilsyn i kommunene.

Mange skolebarn opplever å oppholde seg i dårlige og nedslitte skolebygg. Her er det dårlig innemiljø som fører til dårlig konsentrasjon og dårlig innsats. FUG ser på godt inneklima som en viktig trivslesfaktor i læringssituasjoner. Dette er i tillegg lovfestet.

FUG oppfordrer foreldre til å engasjere seg i skolehverdagen og kreve en reell medvirkning i det som skjer på skolen. Enkeltforeldre, FAU, Samsarbeidsutvalg (SU) / Driftsstyret (DS) og Skolemiljøutvalget (SMU) har uttalerett og en påvirkningsmyndighet, selv om det er kommunene som bestemmer. Skriv gjerne brev til kommunen og legg fram bekymringer og ønsker. FUG bidrar gjerne med råd i denne prosessen.

Vis gjerne til opplæringsloven § 9a-7 Det fysiske miljøet:

Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.

Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane.

Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar.

Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.

Les om hva du kan gjøre hvis skolemiljøet ikke er bra