Skolehelsetjenesten jobber for å fremme psykisk og fysisk helse, mestring, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold og for å forebygge og avdekke sykdom, skade, vold, overgrep og omsorgssvikt. 

En helsesøster/bror er en sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen, men helsesøster er ikke ansatt ved skolen og har taushetsplikt. Helsesøster kan derfor ikke si noe til skolen om noe som angår eleven uten samtykke fra eleven (dersom han har fylt 16 år) eller foreldrene (pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3).

Hvor ofte helsesøster er til stede på skolen, avhenger av ressursene i kommunen. Helsesøster på skolen skal være tilgjengelig for alle. Kontortidene varierer fra skole til skole.

Helsesøster er i kontakt med alle barna på skolen, når bredt ut og kan bidra til at barna får hjelp tidlig.

Helsesøster kan hjelpe skolen med å oppdage trender og utvikling i skole- og lokalmiljøet og kan gi skolen råd om blant annet folkehelsearbeid og utforming av ute- og innemiljø.

Skolehelsetjenesten jobber også forebyggende og tilbyr undervisning, gruppesamtaler og samtaler med alle elevene hver for seg.