Skolehelsetjenesten jobber for å fremme psykisk og fysisk helse, mestring, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold og for å forebygge og avdekke sykdom, skade, vold, overgrep og omsorgssvikt (forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten). 

En helsesøster/bror er en sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen, men helsesøster er ikke ansatt ved skolen og har taushetsplikt. Helsesøsteren kan derfor ikke si noe til skolen om noe som angår eleven uten samtykke fra eleven (dersom han har fylt 16 år) eller foreldrene før dette (pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3).

Skolehelsetjenesten har heller ikke mulighet til å gi informasjon til foreldrene uten at barna selv har gitt samtykke til det.

Om elevene har en helsesøster tilstede ved skolen, og hvor ofte, avhenger av ressursene i kommunen. Det er likevel et viktig prinsipp at helsesykepleieren på skolen skal være tilgjengelig for alle. Kontortidene varierer fra skole til skole.

Skolehelsetjenesten er i kontakt med alle elevene på skolen, når bredt ut og kan bidra til at elever får hjelp tidlig med ting de sliter med eller helseplager de trenger hjelp med å håndtere.

Skolehelsetjenesten kan hjelpe skolen med å oppdage trender og utvikling i skole- og lokalmiljøet og kan gi skolen råd om blant annet folkehelsearbeid og utforming av ute- og innemiljø.

Skolehelsetjenesten jobber også forebyggende og tilbyr undervisning, gruppesamtaler og samtaler med alle elevene hver for seg.