Elevene, foreldrene, de ansatte, skoleledelsen og kommunen skal være representerte i SMU, og elevene og foreldrene skal være i flertall. Samarbeidsutvalget ved skolene kan også være SMU, men da må det oppnevnes flere representanter fra elevene og foreldrene, slik at de er i flertall.

SMU har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder det systematiske arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg i alle saker som er viktige for skolemiljøet (opplæringsloven § 9 A).

SMU kan be skolen innføre konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. SMU kan for eksempel behandle brukerundersøkelsene og komme med forslag til hva som kan forbedres på skolen. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se til at forbedringer blir gjort.

Elevrådsrepresentantene skal kalles inn til møtene, og meningene deres skal protokollføres i referatet. Hvis elevene ikke er tilstede skal foreldrepresentantene ha dobbeltstemme. De skal ikke være til stede hvis utvalget behandler saker som gjelder andre elever, eller der de andre medlemmene har taushetsplikt. Hvis de likevel får høre om noe som gjelder en annen elev, har de taushetsplikt.

Les om hvordan man kan få til et godt arbeid i skolens råd og utvalg