Skoleskyssen skal være trygg for elevene, det skal for eksempel være belter i bussen, og retten til et godt og trygt skolemiljø gjelder også på skoleveien.

Hvis barnet ditt har behov for skoleskyss, kan du kontakte skolen eller kommunen du bor i.

Spørsmålet om skoleskyss gjelder ofte flere enn én elev. Derfor kan for eksempel læringsmiljø, sikkerhet og voksnes tilstedeværelse være tema for diskusjon i FAU eller med klasse-/foreldrekontakten.

Hva sier loven?

Elever på 2.–10. trinn som bor mer enn 4 km fra skolen, og elever på 1. trinn som bor mer enn 2 km fra skolen, har rett til gratis skoleskyss (opplæringsloven § 7-1). Elever med funksjonshemminger, midlertidig skade eller sykdom, elever som har spesielt farlig eller vanskelig skolevei, eller elever som trenger båttransport, har rett til gratis skyss uavhengig av veilengden (§ 7-3).

Elever med funksjonsnedsettelser eller sykdom/skade som har plass i skolefritidsordningen, har også rett til gratis skyss, men ikke i skoleferier (§ 7-2).

Hvis det ikke er forsvarlig å skysse elevene til skolen, skal kommunen innlosjere elevene etter å ha vurdert den enkelte elevens med tanke på blant annet alder, funksjonshemming, reisetid og sikkerhet. 

Ved uenighet er det foreldrene som avgjør om eleven skal skysses eller innlosjeres.

Rett til reisefølge

Elever har rett til nødvendig reisefølge og tilsyn hvis det blir ventetid før undervisningen starter, eller etter at den er slutt. 

Retten til et godt skolemiljø

Retten til et godt skolemiljø gjelder også på skoleveien, på leksehjelp og på SFO.