Det er Fylkeskommunens ansvar at alle offentlige videregående skoler i kommunen har et skoleutvalg som fungerer slik det er beskrevet i opplæringsloven kapittel 11.

Skoleutvalget skal ha med representanter for de ansatte og fylkeskommunen og to representanter valgt av elevrådet. Rektor skal være representant for Fylkeskommunen.

Fylkeskommunen kan bestemme at skoleutvalget skal oppnevnes som styre for skolen (kommuneloven). Da får de oppgaver knyttet til stying, drift, økonomi og de får da beslutningsmyndighet.

Hvis Fylkeskommunen oppnevner et annet styre for skolen enn skoleutvalget, skal minst to representanter for elevrådet være med i styret. Ingen av gruppene elever eller ansatte kan ha flertall i styret alene.

Rektor har rett til å møte, tale og komme med framlegg.

Møter i SU er som hovedregel åpne med mindre det skal behandle taushetsbelagte saker.

 

Typiske oppgaver for Skoleutvalget

Skoleutvalget kan uttale seg om følgende saker: 

 • virksomhets- og utviklingsplaner for skolen, strategiske planer mm.
 • ordensreglementet og retningslinjer for skolen
 • årsmelding
 • skolens informasjonsvirksomhet
 • kvalitetsudersøkelser
 • elevundersøkelsen
 • skolens opplæringstilbud
 • forslag til budsjett og disponering av tildelt rammebudsjett
 • prosjekter og forsøk
 • trafikkforholdene
 • skoleskyss
 • planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
 • rapporter om skolens satsingsområder som eksempelvis internasjonalt samarbeid og partnerskap lokalmiljøet m.v.