Foreldreråd på videregående skole

Selv om det ikke er lovpålagt å involvere foreldrene systematisk, kan skolen legge til rette for, og foreldrene kan selv bestemme, at de vil danne et foreldreråd.

Hvis man velger å gjøre dette, er det lurt å velge et arbeidsutvalg (FAU) som kan være foreldrestemmen overfor skolen. På denne måten kan FAU sikre at foreldre få ha en mening om skolehverdagen, og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Det er viktig at FAU representerer alle foreldre ved skolen og at målet er å bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Hva sier loven om foreldremedvirkning i VGS?

Last ned FUGs brosjyre om å være medlem i FAU

Tips til FAU

Lag en handlingsplan sammen med skolen

Lag en handlingsplan for et godt hjem-skole-samarbeid i samarbeid mellom skolen og utvalgene. Dette kan sette i gang et godt samarbeid mellom skolen og foreldreutvalgene, og det blir enklere å avklare forventninger.

Beskriv de ulike rollene til utvalgene, og beskriv hva en eventuell foreldre-/klassekontakt skal gjøre, slik at det blir tydelig hva som er deres rolle, og hva de kan forvente av skolen. Når planen er på plass, gå gjennom planen en gang i året for å tenke på om det er noe som må endres på.

Lag et årshjul

Lag et årshjul for de ulike utvalgene, der dere kan planlegge de faste aktivitetene som skal skje gjennom året. Da blir det lettere å følge opp og huske på det utvalget skal gjøre.

Oslo KFU har laget et forslag til hvordan et årshjul for FAU kan se ut

Dokumenter arbeidet deres

Dokumenter aktivitetene og hvordan dere jobber, så blir det lettere for nye foreldrerepresentanter å ta i bruk tidligere erfaringer og slippe å starte på nytt.

Del gjerne disse på en nettbasert tjeneste, men vær varsom med personopplysninger.

Lag vedtekter

Lag vedtekter for utvalgene, som beskriver hvordan dere velger representanter, hvor mange dere skal være, roller og for hvor lang tid medlemmene av utvalgene velges.

Velg leder, nestleder, sekretær og kasserer, og vurder om utvalget/rådet skal ha et styre.

Å ha et styre kan være en fordel fordi det gjør det lettere å fordele arbeidsoppgaver og ansvar.

Her kan du se hvordan vedtekter i FAU kan se ut

Valg av medlemmer

Velg medlemmer for to år av gangen, med mulighet for overlapping mellom medlemmene. På denne måten sikrer dere kontinuitet i arbeidet.

Sørg for at skolens foreldre får informasjon

Sørg for at alle foreldre får informasjon om det som foregår i utvalget: 

 • På skolens hjemmesider eller på en egen hjemmeside
 • Gjennom SMS fra skolen eller egen SMS-tjeneste
 • Gjennom distribusjon via foreldre-/klassekontaker, hvis dere har det

Snakk med rektor og ledelsen

Avtal jevnlige møter med rektor og andre fra skolens ledelse, og inviter dem til å være med på en del av møtene deres.

Ta med elevene på råd

Ha faste møter med Elevrådet og støtt elevene i å få fremmet sine synspunkter og rettigheter. Snakk om felles interesser og hør med elevene hvordan de opplever skolehverdagen. 

Elevrepresentanter skal være i flertall i Skolemiljøutvalget (SMU), og skal også være representert i Skoleutvalget.

Hold orden på økonomien

FUG anbefaler at foreldrerådet registrerer seg som en forening i Brønnøysundregistreret, slik at penger håndteres på en skikkelig måte. Det er mange fordeler med dette, blant annet at man kan benytte ulike betalingsløsninger.

Les mer om hvordan du kan gå frem for å stifte en forening og lage en bankkonto.


 

Skolemiljøutvalg (SMU)

Skolemiljøutvalget skal gi skolen råd i arbeidet med et godt skolemiljø og skal sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt og trygt skolemiljø.

Elevene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra fylkeskommunen skal være representert. Elever skal ha flertall i SMU.

Les om Skolemiljø: hva er det, hvordan skape og hva når det ikke fungerer?

Hva sier loven skolemiljøutvalg (SMU)?

Les Utdanningsdirektoratets veiledning om skolemiljøutvalg

Tips til SMU

Lag et årshjul

 • Lag et årshjul rundt utvalgets aktiviteter gjennom skoleåret
 • Sett opp møter for hele året på det første møtet på høsten og avtal en møteplan
 • I god tid før hvert møte i SMU, spør skolen om antallet skolemiljø-saker (fysisk og psykososialt skolemiljø), hva slags type saker det har vært, hvordan de er blitt håndtert og utfallet av sakene, hvor mange alvorlige saker har eventuelt blitt meldt til kommunen og hvor mange har blitt klagd inn til Fylkesmannen 
 • Sett av tid til å diskutere gjennomføring og resultater av Elevundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen, og kom med forslag til tiltak dere mener skolen kan sette i gang for 1) å få flest mulig foreldre til å svare på Foreldreundersøkelsen, 2) sørge for at elevene forstår spørsmålene i Elevundersøkelsen, og 3) for å følge opp resultatene fra undersøkelsene

Fordel roller

 • Velg en leder, nestleder og sekretær og gi dem tydelige roller

Hva er viktig for SMU på deres skole?

Gi rom for innspill fra Elevrådet, skolen og et eventuelt foreldreråd

 • Legg til rette for at Elevrådet kan få gi innspill på saker dere diskuterer i SMU. 
 • Vær tydelig og be skolen om svar på spørsmål og oppfølging fra møtene

Ta initiativ til samarbeid med skolen

 • Be om at skolen inkluderer SMU sin rolle i sin strategi eller handlingsplan for et godt skolemiljø

Finnes det ikke et SMU på deres skole?

Det er ganske vanlig at skoler ikke har etablert et skolemiljøutvalg, selv om dette er et lovpålagt organ. Hvis det ikke finnes et SMU på deres skole, må du spørre Skoleutvalget (SU) om hvorfor dette ikke eksisterer og be om å få det etablert.

Dersom et SMU fremdeles ikke kommer på plass, kan man skrive et spørsmål til skoleeier om hvorfor det ikke er etablert.


 

Skoleutvalg (SU)

Arbeidet i Skoleutvalget (SU) er ofte organisert rundt skolens håndtering av tidsfrister gitt av skoleeier for strategier, handlingsplaner, rapportering og økonomi.

Som representant i SU er du både en representant for elevene eller foreldrene, og samtidig en viktig og selvstendig samarbeidspartner for skolen. I SU er du med og legger viktige premisser for skolens drift og daglige arbeid.

Hva sier loven sier om SU?

Last ned FUGs brosjyre om SU /DS

Tips til SU

Rektor har nøkkelrolle

Rektor skal legge forholdene til rette slik at utvalget kan fungere og utvikle seg etter intensjonene

 • Rektor må sørge for informasjon til og fra alle parter og utvalg
 • Rektor kjenner skolens virksomhet og når ulike saker har frister osv, som er viktig for å lage en god års-/aktivitetsplan for samarbeidsutvalget. Når er fristen for innsending av skolens budsjett? Når må da skoleutvalget og andre drøfte saken? Når bestemmes utviklingsområder for skolen? Når må råd og utvalg gi innspill?
 • Rektor har, i samarbeid med leder av SU, en sentral rolle i oppfølging av vedtak i skoleutvalget og skal melde tilbake hvordan vedtakene er fulgt opp og hvilke konsekvenser de fikk

Lag et årshjul

Skoleutvalgets møteplan bør inngå i en helhetlig plan for møter i SMU, elevrådsmøter og møter for de ulike ansattes grupper. Et årshjul sørger for at arbeidet i SU blir godt organisert og skaper forutsigbarhet. Årshjulet bør inneholde:

 • møtedager gjennom året
 • tidspunkter for jevnlige møter mellom leder av SU og rektor
 • beskrivelse av oppgaver og aktiviteter gjennom året, inkludert milepæler og evaluering av aktivitetene
 • retningslinjer for informasjon til/fra SU inkludert hvem som har ansvar

Mandat og vedtekter

Et klart mandat og vedtekter for SU gir struktur i arbeidet. Disse sier noe om:

 • Hva skal SU gjøre? Hvor stor innflytelse har utvalget?
 • Rutiner for kontakt med Elevrådet, SMU, personalet, skoleeier, politikere
 • Velg leder, nestleder og sekretær – skap kontinuitet ved å velge for to år av gangen, ruller og velg før sommerferien
 • Fordeling av ansvar mellom medlemmene
 • Rutiner for utsendelse av saksliste, forberedelser og vedtak, og hvordan vedtak skal gjøres

Opplæringsloven sier blant annet at kommunikasjon på møtene bør være preget av respekt, tillit, åpenhet, likeverdighet og dialog. 

SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Det er viktig å diskutere hvilke saker som er aktuelle for ditt SU. Er det de samme som i fjor? Skal de behandles på samme måte som i fjor? Er valg av saker realistisk? Alt dette kan få plass i mandat og vedtekter, årsplan og deretter i årshjulet. 

Gi god informasjon til andre

Medlemmene i SU har et spesielt ansvar for å gjøre arbeidet kjent. Hvordan informasjon skal gis bør både legges inn i årshjul og rutiner, slik at informasjon gis på en enhetlig måte.

Fast informasjon fra SU kan være

Hvem og hvordan melde saker til SU

Alle kan melde saker til SU:  elevrådet, SMU, ansatte, medlemmene selv eller enkeltforeldre

Når en sak skal meldes 

 • Gjør det skriftlig gjennom e-post eller brev
 • Si hva saken gjelder, vær så konkret som mulig
 • Si hvordan saken bør håndteres: Lag et forslag til vedtak eller foreslå tiltak
 • Si hvordan for eksempel ansatte, foreldre, elever skal informeres/ involveres i for- og etterkant

Lag en årsmelding

En årsmelding gir arbeidet i SU kontinuitet. Det betyr at både nye medlemmer og skoleeir kan vite hvordan skolen drives og hvordan arbeidet fungerer. Årsmeldingen bør si noe om:

 • hvilke saker som har blitt behandlet
 • mandat, vedtekter og medlemmer
 • hvordan arbeidet har vært
 • hva man har fått til og hva skolen bør jobbe videre med

Lag en mappe til hvert medlem

FUG anbefaler at det lages en mappe til hvert medlem, som kan inneholde:

 • Opplæringsloven med forskrifter
 • Skolens virksomhetsplan, utviklingsplan, evt andre aktuelle plandokumenter
 • Regler om taushetsplikt
 • Sentrale og lokale retningslinjer og rutiner for rådsorganene
 • Organisering av opplæringen ved skolen
 • Skolens ordensreglement
 • Navn og adresser, telefonnumrene til lederne/medlemmer i råd og utvalg
 • Liste over eventuelle klassekontakter 
 • Innkallinger, sakspapirer og referater

Skoleeier skal gi medlemmene opplæring

Det er skoleeier sitt ansvar at SU fungerer. De skal gi opplæring til medlemmene og kan gi føringer for hvordan det skal drives.

FUG foreslår at skoleeier arrangerer en samling for SU en gang i året for å gi ny informasjon som kan være nyttig i arbeidet, be om tilbakemeldinger fra medlemmer og for å invitere til erfaringsutveksling. Skoleeier kan også vurdere å lage en kurspakke for nye medlemmer, slik at de får det beste utgangspunktet for å gjøre en god jobb.

Skoleeier bør også vurdere å lage felles retningslinjer for alle SUer.