Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen, eller at han får spesielt tilpasset utstyr.

Hvis foreldrene, eleven selv eller kontakt- eller faglærer lurer på om en elev trenger spesialundervisning, er det viktig med godt samarbeid mellom foreldrene og skolen - ta kontakt med hverandre! Hvis foreldrene eller en elev selv ber skolen om å undersøke hvorvidt eleven trenger spesialundervisning, har skolen plikt til å gjøre det.

Hvis det blir gjort vedtak om at en elev skal få spesialundervisning, får eleven en individuell opplæringsplan. Les mer om dette hos Utdanningsdirektoratet

Les mer om elevenes rettigheter hos Elevombudet

Hva er en individuell opplæringsplan (IOP)?

Hensikten med individuelle opplæringsplaner

En individuell opplæringsplan (IOP) skal sikre elever med spesialundervisning, også lærlinger, et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. Den individuelle opplæringsplanen utarbeides av skolen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen fra PP-tjenesten og vedtaket om spesialundervisning.

Den individuelle opplæringsplanen gir muligheter for:

 • systematisk refleksjon over opplæringen for elever med behov for spesialundervisning
 • å sette eleven i sentrum ved at opplæring bevisst tar sitt utgangspunkt i kjennskap til elevens evner og forutsetninger
 • et helhetlig perspektiv på læring og utvikling der oppmerksomheten vendes mot både individet og systemet
 • samordning med klassens plan og dermed samordning mellom spesialundervisning og ordinær opplæring
 • samarbeid mellom lærere, og mellom lærere og andre hjelpeinstanser, og dermed større helhet i elevens opplæringstilbud
 • dialog og samarbeid mellom skole og hjem
 • målrettet og samordnet bruk av ressurser (lærere, assistenter, tid, rom, lære- og hjelpemidler m.m.)
 • kontinuitet i opplæringen og dermed mulighet til å lette overgangen mellom trinnene i den videregående opplæringen
 • god sammenheng mellom planlegging, gjennomføring og vurdering
 • dokumentasjon av elevens opplæringstilbud (omtale av mål, innhold og hvordan opplæringen ellers skal drives, er viktig dokumentasjon dersom det i ettertid er nødvendig å gjøre rede for tiltak som skolen har iverksatt).

Kontaktlæreren skal hvert halvår utarbeide en skriftlig oversikt over den opplæringen eleven har fått, og en vurdering av elevens utvikling. Rektor sender oversikten og vurderingen til eleven eller til foreldren til eleven og til fylkeskommunen.

Fritak for vurdering med karakter

Alle elever har rett til vurdering, men noen har krav på fritak for vurdering med karakter dersom de ønsker det. De må i så fall søke skolen om det (forskrift til opplæringsloven kapittel 4).

Les mer om dette

Foreldre og elevene skal gi samtykke

Før en elev får spesialundervisning, skal han vurderes av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Foreldrene og eleven selv kan i stor grad påvirke utredningen, både underveis i prosessen og med tanke på hvilke tiltak som skal settes i verk, og de skal få gi sitt samtykke til flere steg i prosessen.

På videregående er det eleven selv som skal gi samtykke og som selv er part i saken. De skal spørres om råd, og meningene deres skal tillegges stor vekt. Barn har en selvstendig rett til å bli hørt (barnekonvensjonen).

Les om saksgangen når det skal bestemmes om et barn skal ha spesialundervisning og om samarbeid med PPT-tjenesten hos Utdanningsdirektoratet.

Les: Hva er sakkyndig vurdering?

Godt samarbeid er viktig

Et godt samarbeid mellom skolen, kontaktlæreren, spesialpedagogen og foreldrene er viktig for å sørge for et best mulig tilbud til eleven som kanskje skal få spesialundervisning, også på videregående skole. Det er imidlertid viktig å huske på at eleven selv er part i saken, selv om foreldrene kan støtte opp om sitt barn.

Elever med stort læringspotensial

Elever med stort læringspotensial har ikke rett til spesialundervisning, men har rett til tilpasset undervisning. Les om hva som kjennetegner evnerike barn

Les mer hos Utdanningsdirektoratet
 

Tips til foreldre

 • Lurer du på om ditt barn henger med i undervisningen, eller mistenker du at det trenger ekstra tilrettelegging eller spesialundervisning? Ta kontakt med kontaktlæreren så snart som mulig – det er bedre å være tidlig ute - husk å involvere barnet ditt i beslutningene.
 • Samarbeid så godt som mulig med skolen og PPT for å gi dem all den informasjonen som kan være viktig i prosessen med å vurdere om barnet ditt trenger spesialundervisning.
 • Be om mer informasjon fra skolen og PPT hvis du ikke synes du får vite nok.

Råd fra Utdanningsdirektoratet

Råd fra Barneombudet

Tips til kontaktlærer

 • Lurer du på om en av elevene dine trenger ekstra tilrettelegging eller spesialundervisning? Ta kontakt med spesialpedagog, rektor og snakk med eleven om dette. Involver også foreldrene til eleven slik at de kan støtte sitt barn så godt som mulig. Spør eleven om dette først.
 • Sørg for å invitere eleven og foreldrene til barn under 18 år inn til samtaler og hold dem godt informert. Sørg for at eleven får gitt sitt samtykke, og at de får den informasjonen de trenger for å gjøre det.
 • Snakk med eleven og eventuelt foreldrene hans dersom du mener det er en god idé å informere de andre elevene og eventuelt foreldrene i klassen/gruppen. Det er opp til eleven selv om de ønsker at slik informasjon skal gis, og dere bør sammen tenke godt igjennom hva det å gi slik informasjon betyr for forholdet til de andre elevene. Spør eventuelt PPT, BUP eller andre involvert instanser hvordan de vurderer saken. Kanskje løsningen er å arbeide for å bedre fellesskapsfølelsen i klassen på generell basis

Det er lurt å jobbe ekstra med læringsmiljøet i klasser/grupper der én eller flere elever får spesialundervisning, både med tanke på vennskap, respekt og inkludering for å unngå skjult mobbing og utestengelse. Be rådgiver om å hjelpe deg til å observere klassemiljøet systematisk, for eksempel gjennom Innblikk-undersøkelsen fra Læringsmiljøsenteret.