Det kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen, eller at han får spesielt tilpasset utstyr.

Hvis foreldrene, eleven selv eller kontakt- eller faglærer lurer på om en elev trenger spesialundervisning, er det viktig at foreldrene tar kontakt med skolen, eller at skolen tar kontakt med foreldrene. Hvis foreldrene ber skolen om å undersøke hvorvidt eleven trenger spesialundervisning, har skolen plikt til å gjøre det.

Hvis det blir gjort vedtak om at en elev skal få spesialundervisning, får eleven en individuell opplæringsplanLes mer om dette hos Utdanningsdirektoratet.

Fritak for vurdering med karakter

Alle elever har rett til vurdering, men noen har krav på fritak for vurdering med karakter dersom de ønsker det. De må i så fall søke skolen om det (forskrift til opplæringsloven kapittel 4).

Les mer om dette
 

Foreldre og elevene skal gi samtykke

Før en elev får spesialundervisning, skal han vurderes av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Foreldrene og eleven selv kan i stor grad påvirke utredningen, både underveis i prosessen og med tanke på hvilke tiltak som skal settes i verk, og de skal få gi sitt samtykke til flere steg i prosessen.

Barn som er over 15 år, skal gi selvstendig samtykke og er selv part i saken. De skal spørres om råd, og meningene deres skal tillegges stor vekt. Barn har en selvstendig rett til å bli hørt (barnekonvensjonen).

Les om saksgangen når det skal bestemmes om et barn skal ha spesialundervisning og om samarbeid med PPT-tjenesten hos Utdanningsdirektoratet.

Les: Hva er sakkyndig vurdering?
 

Godt samarbeid er viktig

Et godt samarbeid mellom skolen, kontaktlæreren, spesialpedagogen og foreldrene er viktig for å sørge for et best mulig tilbud til eleven som kanskje skal få spesialundervisning.
 

Elever med stort læringspotensial

Elever med stort læringspotensial har ikke rett til spesialundervisning, men har rett til tilpasset undervisning. Les om hva som kjennetegner evnerike barn

Les mer hos Utdanningsdirektoratet
 

Tips til foreldre

  • Lurer du på om barnet ditt henger med i undervisningen, eller mistenker du at det trenger ekstra tilrettelegging eller spesialundervisning? Ta kontakt med kontaktlæreren så snart som mulig – det er bedre å være tidlig ute, slik at barnet ditt får den hjelpen det trenger.
  • Samarbeid så godt som mulig med skolen og PPT for å gi dem all den informasjonen som kan være viktig i prosessen med å vurdere om barnet ditt trenger spesialundervisning.
  • Be om mer informasjon fra skolen og PPT hvis du ikke synes du får vite nok.

Råd fra Utdanningsdirektoratet

Råd fra Barneombudet

Tips til kontaktlærer

  • Lurer du på om en av elevene dine trenger ekstra tilrettelegging eller spesialundervisning? Ta kontakt med spesialpedagog, rektor og foreldrene til eleven
  • Sørg for å invitere foreldrene inn til samtaler og hold dem godt informert og får gitt sitt samtykke
  • Snakk med foreldrene til eleven dersom du mener det er en god idé å informere de andre foreldrene i klassen/gruppen. Det er opp til foreldrene og eleven selv om de ønsker at slik informasjon skal gis, og dere bør tenke godt igjennom hva det å gi slik informasjon betyr for eleven med tanke på forholdet til de andre elevene og foreldrene. Spør eventuelt PPT, BUP eller andre involvert instanser hvordan de vurderer saken. Kanskje løsningen er å arbeide for å bedre fellesskapsfølelsen i klassen på generell basis

Det er lurt å jobbe ekstra med læringsmiljøet i klasser/grupper der én eller flere elever får spesialundervisning, både med tanke på vennskap, respekt og inkludering for å unngå skjult mobbing og utestengelse. Be sosiallærer/rådgiver om å hjelpe deg til å observere klassemiljøet systematisk, for eksempel gjennom Innblikk-undersøkelsen fra Læringsmiljøsenteret.