FUG-leder Gunn Iren Müller har sittet i juryen, som ledes av Inga Bostad. I begrunnelsen står det at skolen utmerker seg med et vidt perspektiv på sin rolle i lokalsamfunnet og imponerer med et grunnleggende syn på elevers mestring og læring.

Skolens verdier og visjon er ”Et godt sted å være – et godt sted å lære”.

Utjevner sosial ulikhet

«Stigeråsen har tatt utfordringer med både barnefattigdom og sosial ulikhet på alvor og har jobbet gradvis med likeverd og inkludering over flere år. Alle ansatte på skolen er bevisste på at skolen skal være et trygt og omsorgsfullt sted å være for alle elever, og spesielt for noen elever», står det videre i juryens begrunnelse.

"Gjennom kunnskap om både faglig og sosial utvikling, er skolens ansatte opptatt av å se elevens handlinger og forstå hva som ligger bak.

"Skolen har jobbet systematisk med å få på plass gode rutiner for å fange opp utfordrende og uakseptable adferd, gode varslingsrutiner, økt kunnskap om mobbing og rettigheter, struktur i timene og gode og tydelige oppstartsrutiner", heter det videre.

Inkludering

Juryen mener skolen utmerker seg med å vektlegge inkludering og skape arenaer der alle er sammen. Blant annet har den gratis fritidsaktiviteter etter skoletid i samarbeid med kulturskolen og nærmiljøet, inkludert et gratis måltid på skolen i hyggelig sosial setting.

Utlån av sportsutstyr og leker er også en del av arbeidet for å normalisere hverdagen for de mest sårbare elevene, noe som kan medvirke til å utjevne sosiale forskjeller.

I samarbeid med eiendomsavdelingen i kommunen har skolen også pusset opp et tilfluktsrom til et bursdagsrom som alle kan låne gratis, et tilbud som har vært en stor suksess.

Skolen bistår også foresatte i konkrete møter med blant annet offentlige instanser.

Se mer fra begrunnelsen her.